121 Bewaarscholen. Gemeentebewaarscholen op de Gemeentebewaarscholen op de bijzondere bewaarscholen 8 hoofden, 47 onderwijzeressen, 39 kweekelingen. Bijzondere bewaarscholen30 bewaarschoolhouderessen 83 helpsters, 46 kweekelingen. 1428 2085 2747 4142 Hel onderwijzend personeel der 8 Gemeentebewaar scholen (waarvan 2 te Scheveningen) en der 30 bij zondere bewaarscholen (waarvan 2 te Scheveningen), was samengesteld als volgt: Het getal der leerlingen bedroeg op 1 December: 1311 2057 Het aantal restanten aan de Gemeentebewaarscholen bedroeg op 1 December te ’s-Gravenhage 715 en te Scheveningen 218. Te ’s Gravenhage werden die scholen op 1 December bezocht door 567, te Scheveningen door 91 kinderen boven de zes jaren. betalende en 38 onvermogende leerlingen. De eerstbe- ginnenden werkten onder de leiding van den heer J. van Oudenallen in kartonnage, de middelklasse onder den heer J. Th. Heitink aan moeilijker oefeningen in kartonnage, en de leerlingen der hoogste klasse onder de leiding van het hoofd der schoolden heer G. Kooij- man aan houtarbeid. De lessen hadden geregeld op de Zaterdagmiddagen plaats. Twee onderwijzers van open bare scholen volgden de lessen om zich in den Han denarbeid te bekwamen. De Vereeniging genoot, bene vens eene jaarlijksche subsidie van f 300, het vrije gebruik van een lokaal met vuur en licht in het gemeentegebouw Wagenstraat 119. Voorts zijn in deze Gemeente een aantal scholen waar, hetzij bij dag, hetzij des avonds, onderwijs ge geven wordt in nuttige en fraaie handwerken voor meisjes. Maun. Totaal. Vrouw.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 122