122 Toezicht op de Gemeentebewaar- Rijksnormaallessen. a. Het onderwijs wordt gegeven door een directeur, bijgestaan door 3 onderwijzeressen en 5 onderwijzers, aan 90 leerlingen, verdeeld in 4 klassen. De laagste 2 klassen hebben wekelijks 8, de 3de klasse 11, de 4de klasse A 9, de 4e klasse B 2 uren onderwijs. Boven dien wordt aan alle leerlingen onderwijs in gymnastisch spel gegeven, met het oog op het leiden van kinder spelen in de bewaarscholen. Deze lessen werden aan de Schelpkade, en Directeur der Afdeeling gegeven in het schoolgebouw in dat aan den Noord wal. aan de Schelpkade was de heer F. Gediking; Directeur der Afdeeling aan den Noordwal de heer W. de Vletter. Aan eerstgenoemde afdeeling werd door 13 onder wijzers en 2 onderwijzeressen onderwijs gegeven aan 40 mannelijke en aan 63 vrouwelijke leerlingen. Aan laatstgenoemde afdeeling werd door 15 onder wijzers en 2 onderwijzeressen onderwijs gegeven aan 22 mannelijke en 83 vrouwelijke leerlingen. De Commissie van r“ scholen bestond den 31sten December uit de heeren D. Kanon, A. Mout en F. Duiker, allen hoofden van openbare lagere scholen, die zich met groote belang stelling aan de vervulling der hun opgedragen taak wijdden. Voor verdere bijzonderheden omtrent de Gemeen te- bewaarscholen wordt verwezen naar het verslag van de Commissie met het toezicht op deze scholen belast, als onderdeel B van bijlage 19 hierachter afgedrukt. Omtrent de bijzondere bewaarscholen kunnen geene mededeelingen worden verstrekt. b. Gemeentelijke inrichting tol opleiding van onder wijzeressen voor de bewaarscholen. III. INRICHTINGEN TOT OPLEIDING VAN ONDERWIJZERS EN ONDERWIJZERESSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 123