125 Teekenscholen.. d. Aan de niet gesubsidieerde teekenschool van den lieer W. P. Laarman werd door één onderwijzer aan 23 mannelijke leerlingen onderwijs gegeven; aan die Zeevaartkundige school. Het aantal leerlingen bedroeg in December 47, van wie 15 in de laagste, 14 middelste, en 18 hoogste klasse. De kosten bedroegen over 1898 f 1,565.52, die geheel door de Gemeente werden gedragen. Bijzondere scholen. a. Burgeravondschool, verbonden aan de Ambachtsschool. Deze school werd in December bezocht door 62 leer lingen, terwijl de daaraan toegevoegde avondschool voor volwassenen bezocht werd door 31 mannen. Het onderwijzend personeel bestaat uit den Directeur, 3 leeraren en 2 adsistenten, welke beide laatsten ook onderwijs geven op de school voor volwassenen. Deze school genoot over 1898 weder eene subsidie van de Gemeente van ƒ4000. b. Ambachtsschool. Het personeel der school bestond uit den Directeur en 18 leeraren. Het getal leerlingen bedroeg 223. De school genoot eene subsidie van 10,000 van de Gemeente en eene van 2000 van de Provincie. c. Industrieschool voor Meisjes. Het personeel der school bestond uit de Directrice en 16 leeraressen. Aan den cursus 1898/99 wordt deelgenomen door 129 leerlingen. De school genoot, eene subsidie van de Gemeente van ƒ6000, van het Rijk van ƒ4000 en van de Provincie van ƒ2000.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 126