VI. Scholen van bijzonderen aard en strekking. 426 Geene. van den heer J. M. L. Lotz door drie onderwijzers aan 37 mannelijke leerlingen. Omtrent de Academie vair Beeldende Kunsten wordt verwezen naar het Verslag van den Raad van Bestuur, opgenomen als Bijlage 23 achter dit verslag. V. Klinische Scholen. Zangscholen De Koninklijke Nationale Zangschool voor Handwerks lieden telde in het afgeloopen jaar 140 leden verdeeld in twee afdeelingen; de afdeeling Vrouwenzang bestond uil 90, die voor Mannenzang uit 50 leden. De oefeningen van eerstgenoemde afdeeling hadden geregeld op de Woensdagavonden plaats en die van de tweede op de Maandagavonden onder de leiding van den directeur der school den heer B. van der Velden. Gymnastiek. Openbaar o n d e r w ij s. Aan de leerlingen van alle openbare scholen wordt onderwijs in de gymnastiek gegeven. B ij z o n d e r o n d e r w ij s. Aan eenige bijzondere scholen wordt onderwijs ge geven in gymnastiek (vak s van art. 2 der wet op het Lager Onderwijs)terwijl aan andere scholen het onder wijs zich bepaalt tot de vrije- en ordeoefeningen der gymnastiek (vak j van art. 2 der wet op het Lager Onderwijs). De alhier bestaande gymnastiekvereenigingen nemen in bloei toe, evenals de bijzondeie gymnastiekscholen. Deze, ten getale van vier, telden op 31 December 227 mannelijke en 342 vrouwelijke leerlingen. Het bestuur der ’s-Gravenhaagsche Gymnasliekonder- wijzersvereeniging deelde ons mede, dat het aantal wer kende leden in het afgeloopen jaar steeg tot 25, dat

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 127