427 Zirem- en badinrichting aan de Maurilskade. Zie Hoofdstuk XIII n°. 5. Haagsche Kookschool. Uit het ons door het Bestuur van de Haagsche Kookschool» toegezonden verslag over het tijdvak van 4U September 1897 tot 1° September 1898 stippen wij het navolgende aan. De ontvangsten beliepen in het afgeloopen jaar f 34,652.34, terwijl het saldo op de nieuwe rekening kon worden overgebracht met f 6,674.83. Onder de Directrice Mevrouw A. S. Tydeman Verschoor waren werkzaam: der ondersteunende leden tot 2, terwijl dat der buiten gewone leden onveranderd bleef; het ledental bedroeg alzoo totaal 29. Er werden 40 vergaderingen gehouden waarin verschillende punten, het vak betreffende, behandeld werden. De bibliotheek, waarvan een ruim gebruikgemaakt werd, werd wederom met eenige werken verrijkt. Stadsrijschool. Volgens mededeeling der Commissie van Toezicht bevinden de gebouwen zich in voldoenden staat van onderhoud en blijft de Directeur zich voortdurend met ijver en zeer ten haren genoege van zijne taak kwijten. Het aantal rijlessen, vooral aan dames, is in het afgeloopen jaar vrij belangrijk toegenomen. De Commissie verloor door den dood haar zeer gewaardeerd medelid Jhr. W. G. van de Poll, die gedurende geruimen tijd het secretariaat had waarge nomen. De afdeeling Volksklasse voor Gymnastiek hield ge regeld op Dinsdag- en Zaterdagavonden onder de leiding van den heer J. E. van Soest, oefeningen, waaraan deelgenomen wordt door een 40tal jongens. In de samenstelling van het Bestuur kwam geene verandering.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 128