133 van Meunier, Odé, van Wijk, Mej. van Hall, Mej. Minca Bosch Reitzwerken van II. A. van Daalhoff, en Vlaamsch aardewerk. Op letterkundig gebied verdient vermelding eene lezing door den heer G. Mouny te Parijs over Dante Gabriel Rossetti en de opvoering van het blijspel in 3 bedrijven 3. B. C. Poste Restante, naar het Engelsch van Prinses Karadja. Voornamelijk tengevolge van buitengewone uitgaven, die in het afgeloopen jaar onvermijdelijk bleken vordert de financiëele toestand van de Vereeniging groote zuinigheid. Uit de ons verstrekte opgaven omtrent den toestand en de werkzaamheden van de Vereeniging «.die Haghe'» over het afgeloopen jaar, vermelden wij dat de ver eeniging op liet einde van hel jaar bestond uit 8 eereleden2 donateurs, 151 werkende leden, 277 buitengewone leden en 14 correspondeerende leden. Het Bestuur was samengesteld als volgt: Kolonel F. de Bas, voorzitter; L. J. J. Hageraats, onder voorzitter; Th. Morren, secretaris; Mr. A. E. H. Goekoop, penningmeester; G. F- Gijsberti Hodenpijl, bibliothecaris; Dr. R. Krul; Mr. J. B. J. N. Ridder de van der SchuerenW. Baron Snouckaert van Schauburg en P. Zwart. Door het overlijden van haren eere-voorzitter Jhr. Mr. B. Ph. de Beaufort, leed de vereeniging een gevoelig verlies. Onder de verrichtingen der vereeniging verdient vermelding de plaatsing vaneen gedenksteen met buste van Simon Stevin in den gevel van het perceel Raam straat No. 47, waar deze beroemde wiskunstenaar van 1(5121620 woonde. De onthulling had plaats op 30 December. In eene der vergaderingen werd door den heer W. Meijer een voordracht gehouden over Spinoza en zijn tijd. Ter gelegenheid van de inhuldiging van H. M. de Koningin werd den leden met hunne dames in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen een kunst avond aangebodenwaarop historische tableaux werden vertoond.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 134