134 HOOFDSTUK X. Armwezen. Wij verwijzen naar het verslag van het Burgerlijk Armbestuur, hierachter als bijlage 24 opgenomen, waarin ook opgaven betrekkelijk het Bestedelingenhuis zijn gedaan. Wat betreft de geneeskundige hulp aan armen ver strekt, die in hunne woningen worden verpleegdver wijzen wij tevens naar Hoofdstuk Vla V. Uit het verslag over 1898 betreffende de Werkin richting voor hulpbehoevende Blinden stippen wij aan: dat in den loop des jaars twee blinden konden worden opgenomen, terwijl aan nog enkele aanvragen voor opneming niet kon worden voldaan. Eén blinde verliet de inrichting hersteldzoodat op het einde van het jaar het aantal verpleegden 29 bedroeg. Door een aanzienlijk legaat dat aan de inrichting vermaakt werd, was het Bestuur in slaat schuld af te lossen en alzoo den rentelast te verminderen. Uit de vele bijzondere giften die der inrichting ten deel vielen kan worden afgeleid dat zij zich steeds in de belangstelling harer stadgenooten verheugen mag. De verkochte voorwerpen en verrichte werkzaamheden gaven een opbrengst van 3635.34. De betrekkelijk aanzienlijke hoeveelheid vervaardigde voorwerpen, die in het magazijn voorradig warengaf aanleiding tot het houden van eene loterijwaarvan de opbrengst f 700,bedroeg. De rekening sloot met een nadeelig saldo van 25.49. Volgens mededeeling van bet Bestuur kon de toe stand van de Leesinrichting in het afgeloopen jaar gunstig worden genoemd. Het ledental nam iets toe en het bezoek aan de lokalen was bevredigend. Bij voortduring wordt dê bibliotheek uitgebreid, om aan de vele aanvragen te kunnen voldoen. De lezingen en muziekuitvoeringen werden druk bezocht.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 135