135 Ter vervanging van Jhr. Mr. de la Bassecour Gaan die de bestuurstaak nederlegde, werd als Bestuurslid gekozen Jhr. V. J. G Beelaerts van Blokland, die tevens de functiën van Secretaris en Penningmeester overnam van J. E. N. Baron Schim melpenninck van der Oije, welke laatste tot Voorzitter benoemd werd. Aan de mededeelingen aangaande de werkzaamheden van den Christelijken Volksbond van 1 November 1897 tot 1 November 1898 ontleenen wij het navolgende: Behalve een getal cursusvergaderingen, waarin zeer passende onderwerpen werden ingeleid, hadden enkele huishoudelijke vergaderingen plaats en op 9 December eene feestvergadenng. Op den 6den September, den dag waarop H. M. te Amsterdam ingehuldigd werd, had een Oranjefeest plaats op de terreinen aan den Zuidoostbuitensingel. Het pleintje bij de loodsen was daartoe herschapen in een oud-Hollandsch markplein en de weide in een tuin waarin tusschen groenbloemen en vlaggen en feestelijk versierde muziektenten de buste van H. M. de Koningin preikte. Des middags werden de kinderen onthaald en in de gelegenheid gesteld van de verschillende vermaken te profiteeren, terwijl den ouderen des avonds een muziek- en zangfeest werd aangeboden, waarop in de pauze eene feestrede uitgesproken werd door Dr. F. van Gheel Gildemeester. Aan de Arbeidsbeurs voor Mannen werden ingeschreven 826 personenvan wie er 685 werden aanbevolen 129 geplaatst bij patroons, 115 gevraagd door patroons en 278 geplaatst bij de werkverschaffing. Aan de Arbeidsbeurs voor Vrouwen werden ingeschre ven 100 vrouwen, aanbevolen 72 vrouwen (benevens 200, die van het vorige jaar bleven aanbevolen) en geplaatst 354 vrouwen. Van de Beurzen voor Ambachlsonderwijsbeschikbaar gesteld voor zoons van leden, die, na aan het toela tingsexamen te hebben voldaanop de Ambachtsschool geplaatst worden werd een betrekkelijk gering gebruik gemaakt. Voor den Zomercursus meldde zich één solli citant aan, die echter niet aan het toelatingsexamen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 136