136 te zamen 311 67 werd uitgegeven 102 93 90 gezinnen voldeed. Voor den Wintercursus deden zich 6 gega digden op, van wie zich 2 moesten terugtrekkenvan de 4 overblijvenden voldeden 3 aan het toelatings examen en werden geplaatst. Den 15den December ving de Werkverschaffing aan met 10 man in den duinarbeid en 4 aan het gebouw; achtereenvolgens werd het aantal dezer personen gebracht op respectievelijk 160 en 40. Na geleidelijke vermindering van het aantal personen werden ten slotte de werkzaamheden aan het gebouw op 19 Maart, en die in het duin op 2 April geêndigd. Aan de Dienstverrichting waren gedurende het geheele jaar 40 man verbonden en in de drukke tijden zooals in Mei en November was het personeel somtijds ver dubbeld. Het aantal bestelkantoren werd wederom met één vermeerderd, hetwelk gevestigd werd in perceel Celebesstraat 33. Uit het achtste jaarverslag der vereeniging Armen zorg, loopende van 1 October 1897 tot 30 September 1898, stippen wij het navolgende aan: Het ledental bedroeg op 30 September 1898 2959 met een bedrag van 25,827 aan conlributién en giften. Uitgegeven werd aan Onderstand Giften in eens Versterkende middelen Ligging en dekking lijdelijke werkeloosheid ziekte ouderdom en invaliditeit overlijden van den kostwinner (weduwenstaat) geringe verdiensten bij groote ge zinnen Aan 87 personen werden giften in eens uitgereikt tot vorengenoemd bedrag. Aan rentelooze voorschotten 1,140.en terugbetaald 518. 9,700.94 1,372.85 1,502 76 105.79 f 12,681.79 Ondersteuning werd verleend wegens: aan

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 137