L 12 Mr J. S. Baron VAN HaRINXMA THOE aftreding. Slooten, Burgemeester1904 Jhr. P. O. H. Gevaerts van Simonshaven 19021 J Dr. J. Tfi. Mouton1899 Mr. J. G. S. Bevers1902 g. Jhr. Mr. O. J. Repelaer van Molenaarsgraaf 1899) s wordende door den Burgemeester eene jaarwedde genoten vanƒ8.000 en door eiken Wethouder van- 3.000 Het toezicht op de verschillende takken der Gemeente huishouding werd verdeeldals volgt Algemeene Zaken, Nationale Militie en Schutterij: de Burgemeester. Burgerlijke Stand en Bevolkingregister: de Wethouder Jhr. P. O. H. Gevaerts van Simonshaven. Onderwijs: de Wethouder Dr. J. Til Mouton. Openbare Werken en Eigendommen: de Wethouder Mr. J. G. S. Bevers. Financiën en Armwezen de Wethouder Jhr. Mr. O. J. Repelaer van Molenaarsgraaf. Samenstelling der Commissiën Vaste commissie tot het herzien en ontwerpen der verordeningen, betredende de huishouding der Gemeente: Dr. J. Th. Mouton, Voorzitter, Mr. D. Polak Daniels, Mr. B. II. M. Hanlo, Mr. C. P. 1). Pape, Mr. J. B. VAN BerCKEL Commissie tot het herzien en ontwerpen der veror deningen, tegen wier overtreding straf is bedreigd: de Burgemeester, Voorzitter, Mr. B. H. M. Hanlo, Mr C. P. D. Pape, Jhr. Mr. E. N de Brauw. Mr. J. G. S. Bevers, Mr. .1. A. H. baron van Zuijlen van Njjevelt, Mr. H. A. van Raalte. Commissie van bijstand voor de plaatselijke werken en eigendommen: Mr. J. G. S. Bevers, Voorzitter, F. H. van Malsen, Mr. J. A. H. baron van Zuijlen van Nijevelt, Mr. W. J. Snouck Hurgronje, J. Krap. Commissie van bijstand in het beheer der Gemeente- gasfabriek: Mr J. G. S. Bevers, Voorzitter, F. H. van Jaar vau 1) Tot 1 Januari 1899, bedroeg de wedde ƒ2000.—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 13