140 3 veulens en werkpaarden ezels en muilezels springs! ieren melkkoeien en melk vaarzen kalveren en pinken schapen varkens 1471 12 191 52 31 3 4584 40 1 587 4!) 118 723 Wij laten hier volgen eene opgave der beteelde gron den in de Gemeente; I Veestapel. De gezondheidstoestand van den veestapel kon over het algemeen genomen gunstig worden genoemd; bc- smeltelijke ziekten werden niet geconstateerd. De telling van hel vee gaf de volgende uitkomsten Het aantal dekhengsten bedroeg dat der veulenmeinën Volgens eene begroeting van het pluimvee bedraagt het aantal: hoenders kalkoenen eenden ganzen zwanen Het aantal hoenderparken waar voor den handel geteeld wordtbedraagt De middenprijzen van de veld-en tuinvruchtenvan ooft, vee, boter, kaas, alsmede de ter markt gebrachte hoeveelheden worden opgegeven in het verslag der Kamer van Koophandel en Fabrieken (zie bijlage 33). «Hoofdgewassen. 722.60 77.37 27.45 1.72 22.10 6.25 382.21 56.71 Oppervlakte iu H.A. Wei- en hooiland, (grasland). Moestuinen en Warmoezerijen. Bloemisterijen. Boomgaarden. Aardappelen. Boo m k weekerij en Bosschen. Lustgronden. i i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 141