ii 141 HOOFDSTUK XII, 1. Kamer van Koophandel en Fabrieken. Wij laten hier volgen eene opgave van de periodieke aftreding van de helft der leden: Wij Kamers van Arbeid. 3 h il verwijzen verder naar het hierachter opgenomen als bijlage 33. verslag der Kamer, I Bij Koninklijke besluiten van 14 April 1898 nrs. 84, 85 en 80, werden voor de gemeente ’s-Gravenhage, Loosduinen en Voorburg opgericht Kamers van Arbeid voor de bouw- en aanverwante bedrijven, voor de confectiebedrijven en voor de bediijven tot voortbren ging en verwerking van voedings- en genotmiddelen. Bij Koninklijk besluit van denzelfden datum no. 87, werd voor de gemeente ’s-Gravenhage opgericht eene Kamer van Arbeid voor de drukkersbedrijven. Wij laten hier volgen eene opgave van de voor de samenstelling dier Kamers plaats gehad hebbende verkiezingen Nijverheid, Handel en Scheepvaart. NAMEN Aanmerkingen. DER BENOEMDE LEDEN. 1. 5 4. 1196 263 hi. n H. Enthoveu Dzn. H. W. Iserief. A. J. H. van Rijn. E. M. S. van Santen. G. M. de Niet. CD 2. Het getal i kiezers j opgekoinen bij de Gekozen in de plaats van den lieer J. J. L. Heldring, die voor eene herbenoeming niet meer in aanmerking wensehte te komen. <D to I 2 .2 3. I Herkozen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 142