146 e. HOOFDSTUK XIII Middelen van vervoer te water. a. niet-ingezetenen toebehoorendeterwijl f 659.45 werd ontvangen voor bewoonde en onbewoonde vaartuigen van ingezetenen der» Gemeente Werven en Scheepsbouw. Onder 3 van het verslag der Kamer van Koophandel en Fabrieken komen eenige mededeelingen betreffende de werven en den scheepsbouw voor. Omtrent de uitkomsten der exploitatie van de verschil lende spoor- en tramwegen en omnibusdiensten kunnen wij het volgende mededeelen. Onder paragraaf 7 van het verslag der Kamer van Koophandel en Fabrieken treft men aan eene opgave van de stoomboot- en scheepvaartdiensten, zoomede de markt- of dorpsschuitenvarende in geregelden dienst, tusschen deze gemeente en andere gemeenten des Rijks. g. Reederijencompaclenschippersgilden en zeemanscollegiën Hieromtrent zijn ons geene bijzonderheden mede gedeeld. b. Middelen van vervoer te lande. t. Schepen. Onder letter c. van dit hoofdstuk treft men daarom trent eenige bijzonderheden aan. d. In- en Uitklaringen. Hieromtrent zijn ons geene bijzonderheden bekend. Inrichtingenin verband staande niet de uitoefening van handel en andere bedrijven.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 146