152 1JSSE L-STOO MT IIA M W EGM A A TSC H A PPI J Ongelukken te ’s-Gravenhage. Op de lijn ’s-Gravenhage—Leiden werden in het afgeloopen jaar -421.001 personen vervoerd, of 15018 meer dan in 1897. Door de locomotieven werden 180.813 K.M. afgelegd zoodat gemiddeld per 100 afgelegde K.M. 225 personen werden vervoerd. Gedurende het jaar 1898 werden in de meelfabriek vermalen 557 last tarwe en 40.5 last rogge. Door de beide broodfabrieken werd van alle brood soorten te zamen afgeleverd 4,111.6415 K.G. brood en 2,634.334 stuks groote beschuit. De gewone opgaven betrekkelijk dit agentschap zijn opgenomen in paragraaf 0 van het verslag der Kamer van Koophandel en Fabriekenalwaar tevens mededee- lingen worden gedaan betrekkelijk de Zuid-Hollandsche Credietvereeniging, de ’s-Gravenhaagsche Gredietver- eeniging en Dispositokas, de Algemeene Bankvereeni- eeniging «het Zuid-Hollandsch Landbouwcrediel»de Haagsche Coöperatieve Voorschotvereeniging, de ’s-Gra venhaagsche Hypotheekbank voor Nederlandde Maat schappij voor Hypothecair crediet in Nederland, de Wesllandsche Hypotheekbankde Oranje-Nassau-Hypo- theekbank, de Eerste Nederlandsche Hypotheekbrief- bank, de Stedelijke Hypotheekbank, de Eerste Neder landsche Verzekeringmaatschappij op het Leven en tegen Invaliditeit en Ongelukken de Onderlinge Levens verzekering van Eigen Hulp en de Onderlinge Ver zekeringmaatschappij tegen de geldelijke gevolgen van 1. Brood- en Meelfabriek te 's-Gravenhage aan het Korte-Groenewegje met succursale aan de Borneoslraat. c. Nederlandsche Bank (Agentschap der) d. Ten aanzien van inrichtingen van verschillenden aard ontvingen wij de volgende mededeelingen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 152