153 De broodprijzen ondergingen in het afgeloopen jaar de navolgende veranderingen en waren voor het II. Haagsche Broodfabriek aan de Bilderdijkstraat n°. 139. De inkoop ’s-Gravenhaagsche Wasch- en Badinrichting IV. Tot overzicht van het gebruik der inrichting in het afgeloopen jaar strekke het navolgende: III. Naamlooze Vennootschap de ’s-Gravenhaagsche Vleeschhouwerij Riviervischmarkt 15, achter de Groote Kerk. Opgericht in 1857. 13 cent 12 11 Het debiet van de Haagsche Broodfabriek was in het afgeloopen jaar eenigszins achteruitgaande tenge volge van den overgang van een gedeelte harer depot houders tot coöperatieve fabrieken of fabrieken die een dividend aan de afnemers harer producten uitkeeren. Een gedeelte van het op deze wijze verloren debiet werd herwonnen door de vestiging van winkels, geheel in eigen beheer. Mede oorzaak van de ongunstige financiëele uitkomst was de groote wisseling in de prijzen van de grond stoffen, niet gepaard gaande met eene evenredige ver- hooging van de prijzen der producten. Blijkens mededeeling van den Directeur werden aan de ’s-Gravenhaagsche Vleeschhouwerij in het afgeloopen jaar geslacht 136 runderen, wegende 43168 K. G. en 156 kalveren, wegende 13561 K. G. De inkoop- zoowel als de verkoopprijzen bleven nagenoeg dezelfden als in het voorafgaande jaar. 16 cent 15 14 1 Januari 1898 19 cent 25 Juni 18 27 Augustus 17 per Kilogram. wit roggebrood ongebuild tarwebrood gebuild tarwe brood

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 153