155 Op 31 December jl. Zwemonderwijs werd aan 282 mannelijke en 246 vrouwelijke leerlingen gegeven. Het onderwijzend personeel bestaat uit twee onder wijzers en twee onderwijzeressen. Verbruikt werden 115000 M3 nortonwater en 4782 M3 duinwater. De verbruikte hoeveelheid steenkolen bedroeg 414500 Kilogram. Op 31 December jl. waren in dienst der vereeniging 140 beambten en bediendenonder wie 11 vrouwelijke, en alzoo 5 meer dan het jaar te voren Aan die 140 personen werd gedurende het jaar 1898 f 70,506.48 aan loon uitbetaald. Bovendien zullen zij genieten een aandeel in de winst ten bedrage van 19,000.— Van de zuivere winst wordt, behalve de voorge schreven afschrijvingen voor het ondersteuningsfonds der beambten en bedienden, afgezonderd 6,145.— waardoor dat fonds klim tot 60,342.494. Het bestuur zal voorstellen om aan de leden 16 pCt. van het bedrag van hun verbruik uittekeeren. Vil. Coöperatieve Winkelver eeniging van hel district 's-Gravenhage der Vereeniging Eigen Hulp Op 31 December 1898 telde de vereeniging 6145 leden d. i. 359 meer dan op 31 December 1897. Het bedrijfskapitaal der vereeniging klom gedurende het jaar 1898 van 155,713.28 tot f 165,614.34 en is alzoo vermeerderd met f 9,901.04. Het reservefonds is gestegen tot f 39,735.43. De geheele omzet bedroeg f 1,540,193.514waarvan door niet-leden werd besteed f 23,224.424- In 1^98 werd alzoo voor 92,391.79 meer verkocht dan in 1897. De ont vangsten bedroegen in de verschillende winkels Afdeeling A (kruidenierswaren). 1,144,540.99j B (glas en aardewerk) - 51,342.694 C (sigaren en tabak)- 41,686.574 D (garen en band)- 76,261 03 E (wijn en bier) - 226,362.22

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 155