156 IX. X. Maatschappij Zeebad Scheveningen. Van den Directeur-Generaal van deze inrichting ont vingen wij eenige mededeelingenwaaruit wij aan stippen De opening Coöperatieve Vleeschhouwcrij van het district ’s Gravenhage der Vereeniging Eigen Hulp van het Kurhaus vond op 29 Mei plaats, terwijl de baden eerst op den loden Juni d. a. v. konden worden opengesteld. Door het Philharmonisch Orkest uit Berlijn werden van 29 Mei tot 1 October geregeld conceiten gegeven in de Kurzaal en buitendien hadden iederen avond bij goed weder concerten op het terras plaats door de Kapel der dienstdoende Schutterij. Tijdens de alhier Op 31 December 1898 bedroeg het aantal leden 860 en het maatschappelijk kapitaal f 25,995. De verkoop heeft in het afgeloopen jaar bedragen 59,354.344, waarop door de leden eene netto winst is gemaakt van ruim f 2300.—. Bedroeg op 1 Januari 1898 het aantal leden 1073 met een gestort kapitaal van 25,829.62]op 31 December waren die cijfers respectievelijk 1073 er. f 26,450.44]. Er werd ingeslagen aan vee en vleeschwaren voor een bedrag van 183,496.99] de verkoopsom daarvan bedroeg 220.947.67 latende eene bruto winst van f 37,450.67], In 1898 werd voor een bedrag van ƒ6,589.19] meer verkocht dan in het voorafgaande jaar. Aan leden werd verkocht voor een bedrag van 208,291.07. De exploitatiekosten beliepen 12,782.93 en de netto winst bedroeg 24,667.74*. Aan de leden kan 9 van bedrag van hun verbruik worden uitgekeerd. VIII. Coöperatieve Afdeeling der Vereeniging Eigen Hulpn Kleeding^ Uitrusting en Beheer van Gelden (vroeger Zee- en Landmacht).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 156