Bijlage 8 over het Dienstjaar 1897. Overzicht der Ontvangsten Inkomsten uit Bezittingen. Heffingen als belastingen geregeld, met uitzondering van die in kolom 10IS bedoeld. 96.550.79| 16.100.— 9. H 115.299.42 92.694.071 51.121.33 Lager Onderwijs Middelbaar Onderwijs en examengelden voor n 1. Naam der Gemeente 's-Gravenhage, 2. Bevolking op 31 December 1896 191530 zielen. 3. Batige sloten van vorige diensten 414.844.12| 4. Hurenpachtenrententiendengrond renten erfpachten en andere inkomsten uit bezittingendaaronder begrepen opbrengst van wegenvaarten sluizen en andere werken buiten de gemeente gelegendoch voor hare rekening onderhouden 5. Weg-, straat-, riool-, brug., kaai-, haven-, sluis-, dok-, boom- en veergelden, wik-, weeg-, meet- en keurloonen, gelden voor banken of staanplaatsenrechtenvoort vloeiende uit de begrafeniswetheffing wegens het schutten van vee, en andere gelden voor het gebruik of genot van gemeentewerken of inrichtingen, leges ter gemeentesecretarie en rechten van den burgerlijken stand f 6. Schoolgelden voor Lager Onderwijs 7. Schoolgelden voor Middelbaar Onderwijs. 8. School-college- Hooger Onderwijs Gymnasium 16.100 Universiteit Schoolgelden voor andere inrichtingen van Onderwijs (bewaar-, naai-, brei-, muziek-, zang-, rij en zwemscholen, vroedvrouwen school)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 165