8 Belastingen. Inrichtingen van Nijverheid. üitkeeringen (van Rijk, Provincie of anderen). Suhsidiën, giften, legaten. f 458.665.14 II 496.285.90 40.295.74 u n H h 19. 1.183.15 tf 779.048.21 65.793.75 131.160.75^ n u u H H tf ft ft u n n u ft n n if H U n n u 18a. 18Ó. 18c. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Opcenten op de grondbelasting (gebouwde 10. Ontvangsten ter zake van Gasfabriek Elektriciteit Waterleiding Telefoon Tram Slachthuis Vuilnisverzameling Leenbank Gemeentelijke pu bliciteit 30. Uitkeering aan de Gemeente ingevolge de wet van 26 Juli 1885 (Staatsblad n°. 169) f 645.311.27^ 31. Vergoeding krachtens art. 45 der wet op het Lager Onderwijs en ter vervanging van vroegere Rijksjaarwedden bij het Lager On derwijs 823.180.84^ 8.979.75 eigendommen) aantal40. 20. Opcenten op de grondbelasting (gebouwde eigendommen) bedragf 227.070.72 21. Opcenten op de grondbelasting (ongebouwde eigendommen) aantal10. 22. Opcenten op de grondbelasting (ongebouwde eigendommen) bedrag 23. Opcenten op de personeele belasting aantal 75. 24. Opcenten op de personeele belasting bedrag, n 25. Hoofdelijke omslagen of andere plaatselijke directe belastingen 26. Belasting op de honden 27. Belasting op tooneelvoorstellingen en andere openbare vermakelijkheden 28. Opbrengst van het vergunningsrecht wegens verkoop van sterken drank in het klein 29. Belastingen op voorwerpen van verbruik.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 166