8 Opbrengst van verkochte eigendommen. Geldleeningen. 46. Ontvangsten niet tot de vorige be- hoorende Ontvangsten van verschillenden aard en toevallige baten. 32. u II 36. Subsidiën 32.809.05 H 1.620.— f 104.825.121 10.— H 845,534.— H II 47. Totaal der Ontvangsten 5.607.376.771 n n 67.358.— 4.314.611 II 87.321.—i voor ver van persoonlijke diensten of van be lasting in natura, of verplichting tot arbeid of levering (artt. 193 en 239 Gemeentewet.) 42. Toevallige baten 43. Verkoop van rentegevende bezittingen 44. Verkoop van andere goederen 45. Opbrengst van geldleeningen ten name a. van de gemeente 845.534 b. van inrichtingen door haar beheerd Rijks- en Provinciale bijdragen voor het Middelbaar onderwijs 33. Rijks- en Provinciale bijdragen voor het Hooger Onderwijs 34. Subsidie van het Rijk ingevolge art. 49 der wet op het Lager Onderwijs 35. Onderstand aan gemeenten, die buiten staat zijn in alle of sommige kosten harer huis houding behoorlijk te voorzien 36. Subsidiën en andere ontvangsten pleging van krankzinnigen 37. Bijdragen voor bijzondere doeleinden door RijkProvincieandere Gemeenteninstel lingen of bijzondere personen verstrekt 38. Alle andere subsidiëngiften of legaten 39. Restitutie van uitgezette kapitalenvan voor schotten ’t zij aan ambtenaren’t zij wegens armwezen, belasting, militaire zaken, ver haalde vervolgings- en proceskosten, straat- reparatiekosten van ontsmettingontvang sten ten behoeve van derden, stortingen voor pensioenen 40. Boetenaanhalingenopbrengst van geschut vee, van niet gereclameerde gevonden goe deren 41. Afkoop

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 167