9 f Armwezen. Landbouw, Handel en Nijverheid. Beheer en onderhoud van bezittingen. Kerkelijke zaken. Gemeentesohulden. 78.177.20 29. van 42.933.59g n 500.— 12.675.36 34. 474.236.58 188.597.21 103.717.47 82.255.181 25. Verschillende uitgaven ter bevordering van kunst en wetenschap, als voor musea, biblio theken schouwburgenvolksfeesten en mu ziekkorpsen 26. Geneeskundige armverzorging, jaarwedden van geneeskundigen en vroedvrouwenkosten van geneesmiddelen (apotheek, gast- en zieken huizen) 27. Subsidiën aan instellingen van weldadigheid, n 28. Kosten van overbrenging, plaatsing, verzor ging van behoeftige krankzinnigen Alle overige uitgaven voor het armwezen, werkverschaffingbedeelingrestitutie onderstand, administratiekosten. 30. Subsidiën aan maatschappijen van landbouw, handel en nijverheidtoelagen aan veeartsen, 31. Kosten der Kamers van Koophandel en Fabrieken, kosten voor den ijk, voor pesterij-, telegraaf- en telefoonkantoren, subsidiën aan- en keuring van openbare middelen van vervoer 32. Grond-, dijk- en polderlasten vaste huren, erfpachten, grondrenten, onderhoud en administratie, jaarwedden en toelagen aan rentmeesters, opzichters, arbeiders, kosten vallende op verhuringenverkoopingen brandassurantiën en alle kosten en lasten ten behoeve van bezittingen, niet voor den pu- blieken dienst gebruikt 33. Subsidiën voor bouw of herstel van kerken of pastoriëntoelagen aan predikanten pastoors, kosters, organisten. Rente van schulden ten name meente f 474.236.58 b. door haar beheerd a. van de ge- van inrichtingen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 171