9 f f Pensioenen. Uitgaven niet tot de vorige behoorende. Toelichting van abnormale cijfers en verdere aanmerkingen. Geldbelegging. 35. 36. 510.400.— 37. 38. N 39. 40. 41. 42. II begrafenisrechten afstand van grond II u n 76.846.64.^ 78.034.40^ n u n 38.031.35 500.— 462.05 200.— 200 656.50 400.— 2.401.47 a. der ge- inrichtingen door haar 19.500.— 300.— 15.000.— 380.— 3.33| Aankoop van van gelden. Afkoop van lasten Pensioenen, lijfrenten, wachtgelden, toelagen aan oud-ambtenaren of aan weduwen en weezen van ambtenaren Totaal der Uitgaven5.173.835.92 den geneesheer, belast met de (40) Belooning aan doodschot! w Kosten van gedingen Recognitie aan het Burgerweeshuis Recht der Groote kerk op opbrengst der visch markt Aan kosten voor gemis van Retributie aan Rijswijk voor gebied Kosten van geldleen ingen Voorschotten aan ambtenaren voor te doene betalingen ten behoeve der Gemeente. Volksblad Terleen verstrekte gelden aan de Bank van Leening Onderzoek naar de werking van trams Restitutie van huurpenningen Aankoop van perceelen a. van de van inrichtingen Annuïteit van schulden ten name meente f b. van beheerd f Aflossing van schulden ten name gemeente f 510.400 b. door haar beheerd f rentegevend goedplaatsing door de Gemeente verschuldigde

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 172