L II 11 i s - IS NAMEN BENAMING Aanmerkingen. DER DER ONDERWIJZERS. heden die. betrekking had nedergelegd KLASSEN. den Gemeenteraad. c. H van BENAMING NAMEN DER Aanmerkingen. DER jtlppianoklasse. KLASSEN. ONDERWIJZERS. n n n n n n Uit dezen staat Voorber. Pianoklasse. van Ling. Voorber. Vioolklasse. 6 Mulder. u n 16 de Zwaan. Mulder. Hoffmann. blijktdat onderwijs wordt gegeven door vier en tivuidiij leeraren der hoogste piano- en u n u u H n u ft u ft u ploncelklasse. id. ntrabasklasse. hit klasse. ioëklasse. arinetklasse. igotklasse. wrnklasse. ompetklasse. omboneklasse. ukenklasse. Orgelklasse. Viool- en altklasse id. Koorgezangklasse. Solozangklasse. id. Solfègeklasse. id. Pianoklasse. id. id. id. 7 14 24 9 5 6 5 9 6 6 5 7 13 18 39 66 5 45 23 22 30 20 27 251 13 21 1 2 27; 10 3 2 4 'tevens onderwijsklasse. j Deze klasse wordt al I jonderwijs-oefeningklasse s 12 7 4 4 4 7 4| 3jtevens tuba. 1| I aan leerlingen uit instru- tmentaalklassen voor zoover 4’zij geen piano spelen en /niet reeds in eene andere 'pianoklasse zijn ingedeeld. 2| 4‘Directeur der school. ld. ld. ld. rijkkwartetklasse. tuienspclklasse. kestklasse. bziekgeschiedeniskl bnipositieklasse. Iieorieklasse. id. tiliaansche taalkl. ransche taalklasse. eclamatieklasse. lid der Commissie C. Evers, die wegens drukke werkzaam heden die, betrekking had nedergelegd, als zoodanig door Uwe Excellentie is benoemd Mr. IV. J. Snouck Hurgronje, Lid van en daarenboven door 12 a 15 leerlingen WUVgOlV fMUUV vioolklassen aan mingevorderdendat het aantal leerlingen in de verschillende klassen ingedeeld be draagt add honderd zeven en tivintig en het aantal wekelijksche lesuren drie honderd. Uit het vorenstaande volgt, dat vele leerlingen meer dan eene klasse bezoeken. Twee en veertig leerlingen behoorden elders thuis en waren tijdelijk in de Gemeente gevestigd of kwamen tot bijwoning hunner lessen geregeld herwaarts, namelijk uit Delft 11, uit 5T Nog dient te worden vermeld, dat in plaats van wijlen Jhr. Mr. B. Ph. de Beaufort, ingevolge art. 2 van het Koninklijk Beslnit van 7 April 1826, n°. 125, als lid der Commissie van Toezicht is opgetreden Mr. J. S. Baron van Harinxma thoe Sloten, Burgemeester van ’s Gravenhage en in plaats van het Leerlingen. Het schooljaar opende met een aantal van 348 leerlingen tegen 312 in 1897, daarvan waren 207 vrouwelijke en 141 mannelijke leerlingen. Zij werden ingedeeld in volgende klassen: in drie klassen. twee 12>de heer Giese. Bouman. v. d. Meer. Demont. de Witt. Kriens. de la Fuente. Preus. Bolten. v. d. Meer. v. d. Meer. de leerlingen van de hoogere pianoklasse. 20 de heer Mulder. Mr. 11. Viotta. Mr. 11. Viotta. Mr. 11. Viotta. Mr. 11. Viotta. Ackermann, van Ling. Mej. Gaydou. 15 de heer Packet. 21 Mevr. Mulder- Roelofsen. 171 de heer Völlmar. 30 Spoel. 15 Mej. Bol. 61 de heer Spoel. Kenaud. Wirtz. Oberstadt. Ackermann, van Ling. 12 verdeeld 231 12 8 2 22 24 17 10 twee 10,gegeven door leerlingen van den omlei® ftoezicht \wijzer. 7 14 20 - tevens onderwijsklasse. I i Onderwijs wordt gegeve® 4'door le'.rlingen der hoogst® Jvioolklasse onder toez ei® Ivan den onderwijzer. hoogere pianoklasse oml®

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 175