II d. Staat van het onderwas. om Het is ons eene groote voldoening op de goede uitkomsten te kunnen wijzen, waartoe het ernstige en degelijke onderwijs in Botterdam 4, uit Gouda en Haarlem 3, uit Groningen, den Helder, Leeuwarden, Leiden en Loosduinen 2, uit Amsterdam Bolnes, GorinrhemMiddelburg, MiddelharnisNijmegenBijs trijk, Snerk, Voorburg, Werkendam en Ziil/'en ieder 1. Een en dertig leerlingen hebben tusschentijds de school verschillende redenen verlaten. Daarvan w’erd eene leerlinge, Mevrouw Kra/t- van Ertnel overeenkomstig het slot van art. 31 van het Reglementwegens vertrek naar Indië, in de maand Mei tot een afzonderlijk Eind examen in den solozang toegelaten en met Einddiploma ont slagen. Één leerling werd wegens gebrek aan aanleg en ijver van de school verwijderdéén wegens slecht gedrag weggezonden. Overigens gaven gedrag en ijver redenen tot tevredenheid en waren de vorderingen over het algemeen zeer voldoendesoms lofwaardig. Evenals in vorige jaren werd aan leerlingendoor den Directeur daartoe aangewezen, kosteloos toegang verleend tot muziekuitvoeringen van verschillenden aard en tot de repetition der concerten «'Diligentia» en van de Maatschappij tot bevor dering der Toonkunst. Van 21 November tot en met 9 December werd van de ge zamenlijke leerlingen het voorbeschreven overgangsexamen af genomen en op den lOden en I2den December daaraanvolgende het Eindexamen van hendie de school met Eindgetuigschrift zouden verlatenin tegenwoordigheid van de Commissie van Toezicht en van de heeren II. Coster en J. II. L. Hijken toonkunstenaars resp. te Arnhem en te Deventer als deskundigen. Op 22 December had de gebruikelijke concertavond plaats, waarop leerlingen der hoogste klassen van hunne bekwaamheden deden blijken. Zestien leerlingen hebben de school met Eindgetuigschrift verlaten namelijk de dames IV. A. II. ten BrumnielerM. E. Vermors, J. C. Groos, E. J. Boot, N. II. van Ei/ken, voor solozang als hoofdvak; L. J. C. Boas, C. J. Hans, voor piano als hoofdvak; 4. C. de Jong en II. E. Bergsma, voor viool als hoofdvak, en de heeren F. J. H. Haringvoor orgel als hoofdvakF. L. Vink, G. J. A. Schouw, J. Geslerkamp, voor viool als hoofdvak; P. J. Dado, voor violoncel als hoofdvak; 4. 11. F. Wilt, voor klarinet als hoofdvak en D. Pillen, voor fagot als hoofdvak.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 176