11 Muziekinstrumenten en boekery. e. Een stel nieuwe pauken en eene fluit werden aangeschaft alsmede eenige orkestmuziek, hoofdzakelijk bestaande in ouver tures van Weber. Door eenige vereerders van wijlen den directeur der school W. F. G. Nicolaï, zijn eenige gelden bijelkaar gebracht, waar uit een klein fonds is gevormd, dat onder den naam van Nico- laïfonds, ten doel heeft aan zeer uitmuntende leerlingen bij het met Einddiploma verlaten der school eene buitengewone onder scheiding onder den naam Nicolaïprijs toe te kennen. Dit fonds is, blijkens eene overeenkomst gesloten den löden October 1898, aan de Commissie van Toezicht in beheer ge geven aan wie tevens de bevoegdheid is toegekend om over het toekennen van den prijs naar goedvinden te beslissen. vermeerdering der lokalen, zijn, zooals hiervoren is vermeldreeds stappen bij het Gemeentebestuur gedaan. Ter versterking der geldmiddelen voorstellen tot verhooging van en - - van de school zijn reeds het schoolgeld door ons gedaan door Uwe Excelleneie goedgekeurd. De uitbreiding der violoncel- en der solfègeklassendeze laatste met aanstelling van een nieuwen leeraar, het vorige jaar beraamdkwam tot stand. Daarenboven werd in beginsel besloten tot de opening eener koorklasse voor volwassenen, en werd het Reglement in dien zin aangevuld. Tengevolge van de langdurige ongesteldheid van den Direc teur en ook eenigszins van de latere aanvang na de groote vacantie in verband met de inhuldigingsfeestenheeft men zich buiten de gebruikelijke concertavond aan het einde van het schooljaar moeten bepalen tot slechts eene openbare les of voor drachtoefening in de orgelzaal der school. Zij werd gegeven op 2 November, en bestond uit voordrachten van kamermuziek, door leerlingen der kwartet- en samenspelklasse, en der viool-, piano- en solozangklassen. De uitvoering was zeer prijzenswaard. alle vakken op het gebied der toonkunst ook gedurende 1898 heeft geleid. Het steeds toenemend aantal van hen, die tot de lessen wenschen te worden toegelaten, is het beste bewijs, hoe hoog dit onderwijs, ook door velen die elders wonen, wordt gewaardeerd. De verre van voldoende lokaliteit en de beperkte geldmiddelen der school zijn mede oorzaak, dat velen die zich aanmelden moeten worden afgewezen. Tot vergrooting en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 177