12 f 22.705,00 496.285,90 30.000,00 473.580,90 II zoodat nog overbleef een batig saldo van het brand weerstation naar het Pompstation, met wijziging van de bovengrondsche lijn langs den Harstenhoek weg in eene kabellijnwaarvan de aanlegkosten werden geraamd op 15000, Bij besluit van den Gemeenteraad van 3 Augustus 1897 werd voor het bovenomschreven werk een Crediet tot gemeld bedrag verleend, en goedgekeurd het voorstel van Burgemeester en Wethouders om tot regeling van deze uitgaat' van de Gemeente- begrooting voor 1897 te verhoogen Volgn’. 28, «Ontvangsten wegens de Duinwaterleiding» met gelijk bedrag. Het buitengewoon groot aantal aansluitingen aan de Duin waterleiding gedurende het jaar 1897 ten bedrage van 2134 pereeelenen de evenzeer buitengewone uitbreiding, van het buizennet gedurende dat jaar maakten dat de op de begroeting voor 1897 geraamde cijfers van de exploitatie zouden worden overschreden. Daarom werd bij besluit van den Gemeenteraad van 16 No vember 1897 goedgekeurd het voorstel van Burgemeester en Wethouders om andermaal de Gemeentebegrooting voor 1897 te verhoogen als volgt: Volgn’. 99 «Kosten der exploitatie van de Duinwaterleiding- (na beschikking over de op dien post voorkomende som voor onvoorziene uitgaven) met f 24.636,en daartegenover: Volgn”. 28. «Ontvangsten wegens de Duinwaterleiding» met gelijk bedrag. Naar aanleiding van de hiervoren aangehaalde Raadsbesluiten van 3 Augustus en 16 November 1897 werd eene nadere linan- ciëele regeling tot af- en overschrijving op de verschillende onderdeden van volgn". 99 der begrooting voor 1897 vereischt waartoe bij besluit van Burgemeester en Wethouders dd. 13 Mei 1891 N". 3487/11 2e Afd. de nopdige machtiging werd verleend. De ontvangsten bedroegen Uit de gewone ontvangsten werden betaald 1°. de exploitatiekosten 2”. de uitbreiding der werken 3°. de nieuwe telephoonkabel. 4". renten en aflossingen 5”. retributie aan de Gemeente voor huur van den ondergrond ten behoeve van het buizennet over 1897 129.657,11 145.410,42^ 14.229,05 154.284,311

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 180