12 TOESTAND DER WERKEN. A. /Fat er vang. a. b Filters. Gebouwen en de Hoogreservoirs. De werking der filters was geregeld. Zij vereischten geene andere dan de gewone onkosten van onderhoud en schoonmaak. VERSLAG omtrent den toestand der wei lien imn de Duinwaterleiding en den uitslag van de exploitatie in hel jaar 1898. Voor eene goede werking van de Hoogreservoirs en van den drukregulateur werden electrische verklikkers aangebracht om ten allen tijde in het Machinegebouw de waterstanden aan te gevenzoodat deze thans geheel in werking zijnde inrichting op zeer vertrouwde wijze aan haar doel beantwoordt. Dienten gevolge wordt aan den eenen kant bij de werking der stoom machines het voordeel verkregen dat op de pompen geen grootere tegenstand wordt uitgeoefend dan die noodig voor de behoefte op de verschillende tijdstippen van het etmaal, terwijl aan den anderen kant bij uitbreken van brand in minder dan een minuut na ontvangst van het brandsignaal de volle druk overal in het buizennet aanwezig is. Gedurende het jaar 1898 werden uit het Duin opgepompt 8,186,000 Ms Duinwater tegen 7,781,760 M’ in 1897. De oostelijke hoofdader werd voltooid en bereikte eene lengte van 2849 M1De westelijke hoofdader werd voltooid tot aan den Hectometerpaal 27. De draineerende werking der diverse leidingen en galerijen liet niets te wenschen over. Ten opzichte van de scheikundige en bacteriologische onder zoekingen van Dr. Pabeau, kan worden medegedeeld dat die bij voortduring gunstige uitkomsten opleverden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 192