L 18 Een instructie. Instructie voor den Conciërge van de aan de Gemeente behoorende gebouwente. zamen uitmakende de Aca demie voor beeldende Kunsten aan de Prinsessegracht te ’s Gravenhagevastgesteld 7 Juni 1898 (Verz 1898 n°. 7). openbare scholen van Middelbaar Onderwijs der ge meente ’s Gravenhage (Verz. n°. 559), vastgesteld 20 December 1898. Van de voornaamste in den Gemeenteraad behandelde onderwerpen is de beknopte en zakelijke opgave als volgt: Gemeentebegrooting en begroetingen van verschil lende takken der Gemeentehuishouding, voor 1899. Gemeenterekening en rekeningen van verschillende takken der Gemeentehuishoudingover 1897. Verbetering van den hygiënischen toestand der Ge meente. Demping van slooten en grachten. Verbetering van het rioolstelsel. Verruiming van verkeerswegen. Aankoop van gronden en huizen. Aanwijzing van gronden voor openbare straat. Goedkeuring van stratenplannen. Vaartverbetering. Verschillende onderwijsbelangen. Vaststelling van het tarief' en de voorwaarden der levering van duinwater te ’s Gravenhage. Het verleenen van een geldelijk subsidie aan het Uitvoerend Comité voor de Inhuldigingsfeesten in 1898 binnen deze Gemeente. Het verleenen van een crediet van f 5000.— aan Burgemeester en Wethouders tot het instellen van een onderzoek naar de mogelijkheid en uitvoerbaarheid van exploitatie van Gemeentewege van eene electrische verlichting en tot het opmaken van een algemeen plan daarvoor met begroeting van kosten. Het rapport der Zeehavencommissie, in zake den aanleg van eene haven voor bommen te Scheveningen en daarmede in verband staande adressen aan 11. M. de Koningin-Weduwe, Regentes van het Koninkrijk en aan de Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 19