19 Adres van Hulde aan H. M. de Koningin en adres van Dank aan H. M. de Koningin-Weduwe, Regentes van het Koninkrijk, op den dag waarop ’s Lands Re- geering in handen overging van H. M. de Koningin. Archieven. De heer A. J. Servaas van Rooijen werd door ons weder voor den tijd van één jaar tot archivaris der Gemeente benoemd. Uit het door hem uitgebrachte verslag stippen wij aan dat de bibliotheek vermeerderd werd met 215 nommers, waarvan 204 door schenking werden ver kregen, gevende een totaal van 8601 ingeschreven nommers6005 dezer zijn thans gecatalogiseerd. De aanwinsten werden geïnventariseerd en van een volgnommer voorzien. Het 3de deel van den catalogus der Gemeentebiblio theek werd voltooid. Het oud-archief onderging geene uitbreidingmet de regeling wordt voortgegaan. Alhoewel voer de plaatsing van het oud-archief en de bibliotheek een beter verblijf wenschelijk blijft, is daarin tot dusverre nog niet kunnen worden voorzien. HOOFDSTUK IV. Naar de laatste door Gedeputeerde Staten afgesloten rekening art. 221 der wet van 29 Juni 1851 (Staatsblad n°. 85), over het dienstjaar 1897, bedragen: de ontvangsten5,607,376.775 en de uitgaven- 5,173,835.92 zoodat die rekening sluit met een batig saldo van433,540.855 Verder verwijzen wij naar de staten (Bijlagen 8 en 9), die den aard der ontvangsten en der uitgaven afzon derlijk vermelden. Van bovenvermeld saldo werd ten bate van den dienst 1898 beschikt tot een bedrag van 157,070.3 lr’, terwijl het overige ad f 276,470.54 ten goede kwam aan den dienst 1899. Volgens de door Gedeputeerde Staten goedgekeurde be- grooting voor het dienstjaar 1899 is het geraamd bedrag: Geldmiddelen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 20