u u 0 Ft I 7. L I- c BENAMING aanwijzing AANWIJZING LENGTE IN VAN DEN WEG RIG II T I N G wie met het Mill die het beheer BREEDTE. OF SOORT EN KLASSE onderhoud is belast. E 5. 6. 7. 3 8. 2. 9. io. Breedte. Lengte. Klasse Soort. 951 Meter is te De Gemeente 's-Gra- Loosduinscheweg. Eigenaren ld. Eigenaren de Beek laan. 4. van 413 Meter. ld. Moer weg. 1858 Meter. ld. 's-Gra- 4, G. j ’s-Gravenhage. ld Idem. Idem Schevenings<l»eweg. Idem. steenen d .h ld. Idem Idem. Idem. 14. Weg naar de Burgerlijke 13, j Begraafplaats. te zamen dus 2401 Meter. Een niet landhoofden, Bijweg, 'klinkerstraat voet- en j puardenpad. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. jBmigen. Van de Luusduinsche- brug in eene Zuid-west- waartsebe richting lot aan de grens van Loosduinen vuur de Beeklaan. Gemidd. waarvan rijweg en 2.2o Meter, V* denpad 2.50 Bijweg bepuind voetpad ge deeltelijk en lieraten. tot de 47’) Meter. Rijweg bepuind voetpad ge deeltelijk en bermen. De Heer B. E. CAN- KRIEN over den weg, ’«-Gra de brug. Van den Lousduinsebe- weg in eene Noord-wesle- de lijke riehtinj Laan van tut in de duinen. Zeestraat in tol De Gemeente ’s-Gra venhage. Intendant domeinen K H I eene westwaarts tut Nieuwstraat te luingen. NAAM der EIGENAREN van den weg, het vuetpad uf Je kunstwerken. tg, trottoirs voor de bebouwde gedeelten bermen en glooiingen, Eigenaren van de belendende gronden. j Van de Westelijke richting 'aan de Beeklaan. Bijweg klinkerbe- s tra ting, i voet pad 1 paarden- tramweg, i bermen. I daarover voeren. de N- KRIEN voor den 'Voor de brug, de Ge-;de Gemeente meente *s Gravenhage. venhage over en tementen ouder bet 1 'ii tementen kn bet Ho-i [nienade tot pwstraat te! Langs dezen weg loopt de W esllandsche Stoomtram. A. Langs dezen wegdoch buiten het ge biedt, loopt, nog een paar denpad van 2 M. breedte en een voetpad breed 4 M. vaste; De Gem. geniet- venhage. liMifirion I isle ged. van de Javastraat tut aan I Laan van Meerdervoort. Een houten Van den weg met gemet- Heer B. E. CA..- landhoofden, KRIEN; van de brug, ■n paaltjes de Gemeente 's-Gra- j Vermelding NAAM VAN HEN, der, bescheiden I omtrent den eigendom I het underhuud of het beheer. 1 lUjweft. klinkerstraat voetpad en berm. Burgemeester enI Wethouder.» der Gem. de ’s-Gravenhage. (.EMIDDHI® k,,„ 0|, liekeiiing van daarin gelegen ■tiiutwerken. I Van de Javastraat in eene gebogen richting Noord-westwaarts tol aan Gemidd. L Meterwaai^B 10.85 Meter rrB ,‘^m ‘''“uxuuiurii, over eene |,.ggers en jvan II08 MB, 'en gemidd. i breedte uver B I lengte van n gemet-! B'iuul under ■raatweg bij1 BUtek. 12.30 Meter midd.straal midd. 6.30 M‘ voetpad gen 2.25 Meter. Contract met belendende eigenaren in 1693 gesloten. Gemidd. /erwaarvan rijweg gemii breed is 3. lil en het '“tel hel voetpad, venhage. langs een gedM van den weg B i Meter. Ky weg klinkerbestra- tint Burgemeester en' Akte van 20 Wethouders der Gem. Februari 1880 tusschen de ge meente 's-Gra- venhage en Mr. 1). M. M. Baron D’YVOIJ VAN MIJDRECHT, iIntendant der domeinen van H K H. de i Groothertogin VAN SAXEN WEIMAR. I Van den Scheveningsche- 813,50 Meter, (weg in eene rechte lijnt Noord-oostwaarts langs j jde R. C. Begraafplaats en Bankastraat tut aan de I Burgerlijke Begraafplaats. isle ged. tut Laan van iglangs de Meerdervoort xo meter Meerdervoort 981* Meter met 1ste ged. Een houten Eigenaren van de Eigenaren van ring voor den belendende landerijen belendende gronden, van de l^ian en bosschen. Meerdervoort. I VAN HET VOETPAD 1. 1ste ged. 1 Meter2de 13 Meter van —„.J voetpad v. 420 rijweg breed I Meter; 2de ged. (Meter en het J* duinen .pad 1.30 M* Ivan het 2de is de rijweg b 3 Meter. I Van den Luusduinsche- weg bij de Beeklaan in eene Zuid-oostelyke rich-1 ting tol aan de brug over 1 de Beek watering. ken gemet- De Gem. s-Gra-| Dc Gr« e duiker door venhage behoudens venhage. weg bij de bepalingen volgens liaan en iele- contract. mpaien. 1ste ged. g-Jg 23.20 Meter. «1 het Tolhekvan rijweg 9.KB lj>ad 10.50^LlH. van - trottoir 3.80 k- aan de hier tut aan dei'ged. 21.60 Jzer<-‘*t| Scheve-i Nieuwstraat waarvan rijwtr ‘2063.50 Meter, Meter, voetiJ Meter, paarden-tramii |5 Meter. De Heer B. E. CAN- weg, lie 's Gra venhage. venhage 1ste ged. gt-iil -ter, "I HT 9 Ihet Tolhek en vandaar in 337.50 Meter; voetpad 10.5' rechte lijn Noord 2de ged.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 212