I I H U T BENAMING XAN WIJZING A AN WIJZING NAAM VAN HEN, LENGTE EN GEMIDDELDE VAN DEN WEG BIC H T I N G. die hel beheer van BBEEDTE OF SOO KT EN KLASSE. onderhoud is belast. 5. 3. 1. 2. 8. 0. 6. 10. Lengte. Breedte. Klasse. Soort. 1ste. 1ste gedeelte Ka naai weg. ld. Idem. Idem. idem. de ld. 598 Meter. 2 Meter. Idem. Idem, Idem. 32. ld. ld. 360 Meter. 1.75 Meter Idem. Idem. Idem. ld. Van-Stolkweg. 788 Meter. Idem. Idem. Idem. ld. 397.50 Meter. Idem. Idem. Idem. ld. 548. Me ter. Idem. Idem. Idem. 9, 33, 1 34, 31, Grintweg, voetpaden aan beide zijden. Beschelpl voetpad. I Noordwaarts terparlij. eene dubbele aansluitende. Weg van den van-Stolk- weg naar den grint- weg Noordwaarts der. Waterpartijgenaamd Hoogeweg. O) öfc I s ANWIJZING een letter op leekening van daarin gelegen unslwerken. 11. 20. 28. 25 Grintweg voetpaden aan beide zijden. NAAM der EIGEN AKEN van den weg, bet voetpad of de kunstwerken. Grintweg voetpaden aan beide zijden bermen. De Gemeente 's-Gra- venhage. 5 M des rij* over 400 Mlei en verder eene tale breedte 12 M., waai 6.50 M. rijwtf M. voor de b 'voetpaden en irigens bermen. De Gem. ’s-Gra-i venbage. 25, 30. 31. 28, 26, Deze weg is i aangelegd in I hel jaar 1876. 35, :i6, 30. Van den van-Stolkweg jin Noord-ooslelijke rich- j iting, langs den kop der: .Waterpartij tot aan den' grintweg ten Noorden! langs de Waterpartijmet eene dubbele vertakking! ged. 10 iidd., wai u rijweg 6.5» voetpad 2,25 |2de ged. 8 M i waan 1022 M. rijweg 5.10 M 12 M., w:iaf rijweg 6.50 M. ■voetpaden 2.60 M, breed i wie met hel 1024 helweg en jebogenvoetpad. Weg langs de Noordzijde- van de Waterpartij,! genaamd Duinweg. Burgemeester en Wethouders der Gein. s-Gravenhage. Deze weg is aangelegd in het jaar 1874. Grintweg, gedeeltelijk beschelpl voetpad aan de Zuid- oostzijde. Voor de j bebouwde I gedeelten i een bestraat trottoir. w Van den gri de Noordzijde terpartij in Noord-oostelijke langs het Belvédère tot aan den Kanaalweg. 35, 31. Van den weg genaamd IHoogeweg in bijna 'evenwijdige richting met den van-Stolkweg, loo- pende en aansluitende j laan den weg genaamd! iDuinweg. Voetpaden naar het Bel- védêre op het duin. 12 M., waar i rijweg 6.60 M voetpaden 2.60 M breed 5 VAX HET VOETPAD. Grintweg, 1 voetpaden gedeeltelijk en bermen. Voetpadenlangs Waterpartij. Vermelding der bewijzen en bescheiden i omtrent den eigendom het onderhoud of het beheer, Van den Schevening- scheweg ten Noord westen van Hotel Pro menade in een gebogen lijn^tol aan den grintweg. Noordwaarts van de Wa- daarover voeren. Van den grintweg langs' de Westzijde van I Kanaal in eene g< richting, eerst Zuid wes-j telijk en daarna Noord- i ooslelijk van de Water-j pari ij verder den Ka- naalweg kruisende tot! aan denzelfden grint -1 weg Westwaarts van hel! Kanaal. Langs een gedeelte der| Waterpartij op den be-l neden platten berm. ■intweg langs i van de Wa- kronkelende! richting 2de Weg in het Sche- veningscheparkge naamd Parkweg. Deze weg is aangelegd in het jaar 1877. Van den Schevening-. 1ste gedeelte; 1ste scheweg in eene gebogen lot hel kruispuntM. gemidd., Noord-ooslelijke en daar- 539.50 Meter en van na Zuid-oostelijke rich-;hel 2de of ove-ienv ting, kruisende den grint- rige gedeelte weg langs de Noordzijde 482.50 Meter tc iuidd. der Waterpartij tot aan zamen den grintweg langs dei Westzijde van het Kanaal. M. rij- Gemidd. 11 756 M. waarvan rijw'-; M. en voet|>.< 2.50 M. breed i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 214