u hl 14 Ff BENAMING AANWIJZING NAAM VAN HEN, j AANWIJZING VAN DEN WEG LENGTE EN GEMIDDEI wie met liet die liet belleer BIL H T I N G. van Ol BBEEDTE onderhoud is belast 7. 6. 9. b 10. 2. :i. 5. Soort. Lengte. Breedte ’s-Gra- Badweg. 1ste. de Koninginnebrug. i stoomtramweg Idem. Idem. Idem. 751 .M. ±30 M Domein, i Idem. Idem. 57, 58. ld. 100 M ±50 M Idem. Idem. ld. 320 M. rijweg Idem. Idem. Idem. 892.50 M. ld. Wegen naar hel Zwit- sersche gebouw. Voetpad ten Oosten van den Bad weg. 1936,50 M 1ste ged. Bijweg 3 M voetpad 2.80 Gemeente 's-Gra- venhage. Gemeente ’s-Gra- venhage. Gemeente venhage. 59, tiO, 24. Grintweg schelpenpad en bermen. v WIJZING •en letter op «■ketting van laiin gelegen i isl werken. NAAM der El GEN A BE N van den weg het voetpad of de kunstwerken. 17, 16, 61. Koolasch rijweg en bermen. I I Klasse, i a. b en i middeld 4 M. Voetpad gedekt met zw. grond. I Straatweg langs het' Kanaal. Bijweg klinkerstraat voetpad paardenpad j gedeeltelijk j i en bermen, j Bijweg klin- kerbeslraling voel- en paar denpad enkel spoor van den paarden tram weg, dubbel spoor van den stoomtram weg op twee gedeelten van dezen weg en bermen. ï'ö-S Idem en Vermelding der bewijzen en bescheiden i omtrent den eigendom I i het onderhoud I of i liet belleer. j I 13 M., waai i rijweg 5.25 i voetpad 4.75 en paarden pad berm 3 M. Burgemeester en Wethouders der Gem. 's-Gravenhage. In Noord-Westelijke richting van af de Pomp station weg tot ongeveer I aan Villa Buitenzorg. i Lengte van weg (a) 316 M. (i>) 578 M. (c) 435 M. Aan den Badweg Noord-Oostwaarts tot aan de Aardappellanden. Van den Badweg in Noord-Oostelijke richting en 305 .M. voet lange en om het Zwit-lpad. sersehe gebouw tot aan de Zanderij vaart. Langs de geheele lengte j van den weg loopt enkel- spoor van de Paardentram- weg-.Maatsch. Weg naar de aard appellanden en de daar op uitloopende wegen, als: i (a) Gevers-DeijnootwJ (b) Klatteweg. j (c) Op-den-Hooffw. i SOORT EN KLASSE VAN HET VOETPAD. waarvan r dezen 206.50 M. gemidd. 5.2; I voetpad 2.61! paardenpad Meter: daarover voeren. Van de Koningiune- brug Zuid-Oostwaarls 1 buigende langs de Bur gerlijke Begraafplaats tot) jaan de Sumatraslraat. i A. De paar den tram weg I ligt gedeelte- - lijk in de I glooiing I langs het ka naal en ge deeltelijk op de berm. Langs het kanaalboord ligt ter lengte van den weg een beschelpt voetpad. Van het terrein (land zijde) aan het Zuid-Oostwaarts in t rechte lijn ter lengte van 1470 M van daar Zui- tramweg 200 M., delijk ombuigende tot aan 2de ged. weg- gem u lengte mei den Bloo stoomtramweg 3de ged. 11. 570 .M., 3de ged.. waarvan i weglengt e zon- gemidd. 5.3 j der dezen 824 M 1de ged. 11. !4de ged. weg-.waarvan t lengte met den gemidd. 5.31 stoomtramweg stoomtr. 5,5 ji36M., 5deged. fide ged. 13: wegleng te zon- 1ste ged. Badhuis als: 1ste ged. waarvan i eene.van het begin gemidd. 6.0 tot den stoom- 2de ged. 2 waarvan i -nidd. 5.5 loom tram /eg X '’s ged. lengte met

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 218