u 14 Jjl BENAMING AANWIJZING LENGTE EN GEMIDDElJ VAN BEN WEG AANWIJZING NAAM VAN HEN, Il I C H T I N G. van BREEDTE. wie niet het 01 die het beheer SOORT EN KLASSE. HET VOETPAD. onderhoud is Mast. daarover voeren. 3. 5. 2. 4 6. 7. 8. 9. 10. Ix*ngle. Breedte. Soort. Klasse. 1ste. 60, 23. Burgemeester Wassenaarscbeweg. 21, 63. De 128,3 M. Iste. 64, 65. Benoordenliuut. Idem. Idem. Idem. ld. Burgemeester gemidd. dende eigenaren 964 M. 68, 70. Nieuw Oost-' ld. De Eigenaar. De Eigenaar. ld. 67, 71. Schenk «ej*. De Gem. ’s-Gra- Burgemeester tl Bepuinde landweg bermen. rijweg 999.60 M. Zandweg 255 M. 1078 M. als 260.50 M. keienstraat 410.50 M. klin- ikerweg. 417 M. puinweg. Een brug steenen land* bltlen en houten keu bouw. De Gem. 's-Gra venhage. Rijweg, be-| voet-' ber- V S s a a> U. hage. Van den Bezuidenhout- schebrug langs de Laan (van Nieuw Oosteinde tot aan Je grens der gemeente: Wassenaar of Molensloot. De Erven G. F. IC. Rose. afwatering-! I* j venhage. Twee houten De belendende liggen met hou- eigenaren. i landlioofden. 1 het f kunstwerken. 66, 67, Bezuidenhout. 68, 69. Laan van einde. NAAM der EIGENAREN van den weg, voetpad of de den Bij»- aan de l^vchenk watering of ge-1 meente Voorburg. De belendende eige naren. 5 50 M I van rijweg gemidd. Weg naar bet schiet- terrein der stedelijke' Schutterij. Van Kanaal tot Schietlerrein 432 M. van hier tot de Zanderij- vaart 170 M. Van den Bezuidenliout- sebeweg in Zuid-Oos- telijke richting tot aan de| Schenkwatering of de grens der Gem. Voorburg. 1ste; voor den in Zandw. langs de Buitenplaatsen Gosiuum Glingendaal woning 1:1 grens Wa— Grintweg M., voetpad M. beschd rijweg 1 Zandweg lik vens van Zandweg en voetpad straat pad en men, Van het gedeelte 1 VH 2e gedeelte Vermelding i der bewijzen en bescheiden I omtrent den j eigendom j bel onderhoud of I het beheer. Langs dezen weg ligt aan de zijde van de Konings- kade een be straat trottoir van 21 M. lengte door de gemeente ’s-Gravenhage bestraat en onderhouden. Bijweg ge deeltelijk be straat met keien en met klinkers, trottoirs, voetpaden zoowel be straat als be- schelpt, ber men en paar den tramweg. Icings dezen weg ligt over eene lengte v. 880 M. de iJsselstoom- tramweg. Van de Kuningskade langs de Benoordenbout- schesloot en Noordzijde] van het Haagschebosch tot aan het erf van Bors- jbootn of lol aan de sloot die niet overbrugd is. I AANWIJZING een letter op' teekening van B daarin gelegen kunstwerken. Van den Bezuidenhout- scheweg in Zuid-Oos- i lelijke richting lot nabij 'de Schenk van daar om- buigende in Zuid-Weste- i lijke richting over Nederiandschen spoorweg tot .?i ill i g VAX Ff 1. Rijweg, ge deeltelijk met keien en moppen be- i straat en ove- i I rigens be- pui ndIwr- j men. De belendende eige naren. Eene geniet- - overwelfde.venhage gedeeltelijk, hage, voo overigens de beien- onderhoud - vu ling betreft tot de brug lendende eigenaren. Ie gedet-lt waaronder keienstr.t it deelte 11 waarond<ï klinkerweg gedeelte waaronder puinweg. zoover het Wethouders der Gem. en 1h>- Van de Koningakade Oostelijke r le ged-fiw weg 8.80 W Deze weg is voor een klein gedeelte be- j grint. Van den grintweg langs het Kanaal in Noordelijke en Noord- Oostelijke richting tot en langs het schiet terrein tot aan de ’Zanderij- vaart. De Gem. 's-Gra- 1ste gedeelte keienstraat 130 M. 2de gedeelte gedeelte k linkerstraat 1766 M te zamen 1896 M. 15 M rijweg 3j: voetpad 0.8 De Gem ’s-Graven- Burgemeester en hage. Wethouders der Gem. I ’s-Gravenhage. Grintweg en bermen. i Grintweg be- I achelple rij- I weg, zand- i weg voetpad 2e klasse, bestraat trottoir en bermen. Jl Grintweg 578 richting! Meter beschelpte plaatsen iriiweir 999.60 M.l OostduinArendsdorpen I tot aan de l ilennest of de der Gemeente ’assenaar. De Gein. 's-Graven-' - en Wethouders der Gem. ‘s-Gravenhage. De Gem. 's-Graven- voor i - U....„„.J der bestra- ‘s-Gravenhage over de Molensloot en verder de belendende eigenaren. De brug over de Molensloot in on derhoud bij het Pol derbestuur.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 219