C. J. ’s-Gravenhage den 11 Maart 1899. Leden. Minder ontvangen Uitgaven Raming. Ontvangen Raming. Uitgegeven M E IJ S Secretaris. De Commissie vooraoemd P. O. H. GEVAERTS VAN SIMONSIIAVEN Voorzitter. 16.000.— 13,209.— 2,791.— Ter voldoening aan art. 20 der verordening n". 553, heeft de Commissie van bijstand in het beheer van het Gemeente ziekenhuis de eer U hierbij haar verslag aan te bieden over 1898. De Commissie was aanvankelijk samengesteld uit de heeren Jhr Mr. O. J. Repelaer van Molenaarsgraaf, Voorzitter. Mr. B. H. M. Hanlo, A. J. C. Baron van Pallandt, Mr. W. J Snouck Hurgronje Mr. J. A. H. Baron van Zuylen van Nyevelt, In den loop van het jaar kwam daarin eene wijziging doordien de heer Repelaer van Molenaarsgraaf als voorzitter werd ver vangen door den wethouder, den heer Jhr. P. O. H. Gevaerts van Simonshaven. Het geldelijk beheer gaf de volgende uitkomst: Inkomsten 161,773. - - 151,678.06 Batig slot 94.94 Niet verantwoord worden de verplegingskosten van lijders opgenomen door tusschenkomst van het Burgerlijk Armbestuur of van de Politie. Met verwijzing overigens naar het in afschrift hierbij gevoegd verslag van den Geneesheer-Directeurvermeent de Commissie te hebben voldaan aan de opdracht bedoeld in de aangehaalde verordening. Bijlage 1 5

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 222