15 Uit bovenvermelde cijfer blijkt, dat ook dit jaar liet aantal patiënten en verpleegdagen wederom belangrijk grooter is dan in vorige jarenwaarmede de omvang der werkzaamheden in het gemeenteziekenhuis gelijken tred houdt. Met het oog op het groot aantal lijders aan diphtheritis, welke in ’98 werden opgenomen en in verband met de behandeling door middel van Serum die zonder twijfel van grooten invloed is op het verloop en den uitgang dezer ziekte kwam het mij voldoende belangrijk voor ten opzichte van deze ziekte een meer gedetailleerd over zicht te geven, waaruit blijkt, dat het sterftecijfer tot 8°/0 der behandelden is teruggebrachteen resultaatdat zeker zeer gunstig mag genoemd warden. Dat tot dit gunstig verloop, vooral wat betreft het optreden van complicaties, voor een deel de uitmuntende inrichting der barakkenwaarin thans de lijders aan aan diphtheritis worden behandeld, heeft bijgedragen is zeker geen gewaagde bewering. In het hoofdpersoneel had dit jaar weinig mutatie plaats. Mejuffrouw Manden stond mij bij de vele werkzaamheden en zorgen als een uitmuntende hulp Hink terzijde. De Hulpgenees- heeren Vinkhuijzen, le RUtte en Van Stipriaan Luiscius bleven ook dit jaar wederom in functie en werden allen voor één jaar herbenoemd. De Hoofd verpleger de Heer van Gent, die gedu rende 10 jaren als zoodanig was werkzaam geweest, vroeg ontslag om elders als vrije verpleger werkzaam te zijn. Het ziekenhuis verloor in hem een zeer geschikte kracht. In zijne plaats werd benoemd Mej. Charbondie hare opleiding als ver pleegster genoot in het gemeenteziekenhuis en daar dus reeds eene goede bekende was. Mej. Wilson verzocht als verloskundige in April haar ontslag, ’t geen als een te betreuren feit moest worden beschouwd, daar zij zich gedurende haar verblijf inliet ziekenhuis steeds als een bekwame en zorgdragende verloskun dige had doen kennen. Als opvolgster werd aangesteld Mej. van der Werf, vroeger verloskundige te Wijhe. Veel zal zij nog te doen hebben om het verliesontstaan door het vertrek van hare voorgangster, goed te maken. In November werd op ver zoek Mej. A king Mees als eerste verpleegster op de kinderaf- deeling ontslagen, waar zij slechts één jaar als zoodanig was werkzaam geweest. De wijze, waarop zij hare plichten vervulde verdient allen lof. Mej. de Vries, als verpleegster hier opgeleid werd hare opvolgster. Mej. Klobbie verzocht in October haar ontslag als linnen- juffrouw nadat zij gedurende den slechts geringen tijd, waarin zij was werkzaam geweest, veel goeds in de linnenkamer had verricht. In hare plaats werd aangesteld Mej. Alink, vroeger werkzaam in het Wilhelmina-Gasthuis te Amsterdam. Na het examen, dat in October plaats vindt door het Haag- sche Comité ter opleiding tot ziekenverpleging en waarbij 13

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 231