ib J. C. MEIJS. verpleegsters uit het gemeente ziekenhuis het diploma als ver pleegster mochten deelachtig wordenvertrokken bijna alle gediplomeerden naar elders omdat daar hunne diensten beter geldelijk worden beloond. Het gevolg hiervan is dat wij telken jare een aantal onbekwame leerling-verpleegsters daarvoor in de plaats moeten nemen om ook dezen, na voldoende bekwaam heid en geschiktheid verkregen te hebbenweer te zien ver trekken. Op deze wijze blijft het hier een opvoedingsgelegenheid voor andere Ziekenhuizen, die daardoor door ons goed geoefend personeel krijgen. Verbetering ware hierin te brengen door even als in ziekeninrichtingen elders het salaris der verpleegsters te verhoogen, nadat het diploma als verpleegster verkregen is. Het verplegend personeel zal daardoor meerdere stabiliteit verkrijgen en het zoo gewenschte solidariteitsgevoel zal daardoor ten zeerste worden bevorderd. In of aan de gebouwen had weinig of geene verandering plaats. Gelukkig kan op het eind van ’98 worden tegemoet gezien, dat, na een niet te langen tijd een nieuw lijkenhuis zal verrijzen. Moge thans spoedig uitbreiding en verbetering der keuken worden ter hand genomen. De behoefte daaraan is groot. Het oude gebouw is thans van een electrische lift voor zien. ’t Is zeer te wenschendat dezedankbaar voor een genoten rust van J jaar, later bij het verrichten van diensten niets te wenschen overlaat. Tegen den winter werd begonnen met het verven van het nieuwe gebouw, waardoor, vooral in dit jaargetijde de dienst zeer wordt belemmerd. Ook dit onver mijdelijke zal weer te boven worden gekomen en het ziekenhuis zal daardoor in reinheid en netheid veel winnendaar het tot dusver niet mogelijk was de wanden e. a. naar behooren te reinigen. De verwarming van het oude gebouw had dit jaar nog plaats door middel van verbranding van turf in de oude kachels. Met het oog op geldbesparing en zeker op reinheid ware het te wenschen dat reeds in 1899 werd overgegaan tot de aansluiting van het oude gebouw aan de bestaande inrichting voor centrale verwarming Bij het tot stand komen daarvan zou dan tegelijk kunnen vervallen het gebruik van gasdat thans nog voor een niet gering geldelijk bedrag in het oude gebouw, ten behoeve van verwarming van water etc. plaats heeft. (get.) Dr. ROESSINGH. Voor afschrift De Secretaris der Commissie van bijstand in hel beheer van hel Gemeenteziekenhuis

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 232