16 33567 29394 2090 730 491 1939 36 3668 558 576 52< 51 189 271 84 149 28 12 It H n 74353 voorschrif- artsen gedaan., om de geneesmiddelen vanwege de Apotheek in daartoe geëigende flesschen en potten af te leveren. Inspectores hebben UEdel Achtbaren daarop, bij schrijven van 27 Februari, en nader toegelicht bij missive van 14 Juni 1898, hunne denk beelden en beschouwingen omtrent dat onderwerp medegedeeld. Met belangstelling zien zij het door UEdel Achtbaren daaromtrent te nemen besluit tegemoet. Evenals in de beide vorige jaren werd door de geneesheeren een ruim gebruik gemaakt van duurdere geneesmiddelen, waar door de post, daarvoor op de begrooting uitgetrokken, onvoldoende bleek te zijn. Hierdoor en door het bovengenoemde omtrent de verbandmiddelen waren Inspectores in de noodzakelijkheid eene verhooging van het bij de begrooting toegestane subsidie aan te vragen van 504.85|. Het in vorige verslagen meermalen medegedeelde parafeeren van recepten heeft zoo goed als geheel opgehouden, in enkele gevallen meenden Inspectores hunne goedkeuring niet temogen onthouden. Artikel 10 alinea 1 der Instructie voor geneeskunstoefenaren en vroedvrouwen, vastgesteld den 2den December 1896, gaf nu en dan aanleiding tot eenige moeilijkheid, doordat sommige ge neeskundigen, vooral de aan enkele wijklokalen verbondenen, hoeveelheden geneesmiddelen voorschreven grooter dan de Ver ordening toelaat. De aandacht van Inspectores blijft hierop ge vestigd, zij trachten zooveel mogelijk misbruiken tegen te gaan. In het jaar 1898 werden er in de Apotheek gereed gemaakt voor de onderstandswijken het ziekenhuis krankzinnigengesticht Nederl. Herv. Weeshuis Oude mannen-en vrouwenhuis Roomsch-Katholiek ziekenhuis Israëlitisch ziekenhuis de Algemeene Haagsche Polikliniek Oogheelkundige Polikliniek Diaconessen arbeid in Wijk 8 Vereeniging voor verpleging van minver mogenden, Stille-Veerkade Ziekenvereeniging het Roode Kruis Pniël Politie Brandweer den Apotheker, suppoosten enz. Dr. A. Sikkel de Diaconessen arbeid in Wijk 3 Te zamen ten, tegen 73176 in 1897. Zijnde 1177 meer.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 234