Bijlage I Zuijlen. VERSLAG van de Vereeniging tot verbetering van den Gezondheidstoestand te ’s-Gravenhage over het jaar 1898. Gedurende het afgeloopen jaar verloor de Vereeniging 3 wer kende leden door overlijden en 5 door bedanken, daarentegen vermeerderde het aantal werkende leden met 10, zijnde de heeren Dr. C. E. Heijnsius. F. van Leijden. G. E. V. L. van M. den Heijer Dr. T. Breesnee. Dr 11. van Nes. Dr. W. K. M Götte. Dr. Ph. Kooperberg. S. Lissauer. J. Rinkes Borger. Van een belangstellend lid werd eene bijdrage van f 100. en van de bouwmaatschappijen Duinoord en Laan van Meerder- voort werd ook van ieder een gift van f 100 ontvangen. Aan contributiën werden ontvangen 479.25, de rente van uitgezette gelden bedroeg 8.88. Het batig saldo dat op 1 Januari 1898 tot 64.194 was gedaald, was op 1 Januari 1899 347.124, terwijl dat der kas van de cholera-commissie op dien datum 1021.34 bedroeg. De Voorzitter onzer vereeniging ontving van het bestuur van het Congres voor Hygiëne en demografie te Madrid eene nit- noodiging, om aan het Congres deel te nemen De uitnoodiging is aangenomen en de Voorzitter heeft aan het Congres deel genomen. In de najaarsvergadering werd met dankbare waardeering het heugelijk feit in herinnering gebrachtdat aan den voorzitter der vereeniging als zoodanig de onderscheiding is te beurt ge vallen om te worden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje- Nassau. Namens de Maatschappij tot bevordering van Geneeskunst, afdeeling ’s-Gravenhage» werd aan het bestuur eene uit noodiging gericht om onze vereeniging op de feestvergadering

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 236