17 Bijlage I. Aan den Gemeenteraad van ’s-Gravenliage. VEREENIGING lol verbeleiinn van tien t/ezondlieids- toestand te ’s-Gravenhatje. Geeft eerbiedig te kennen: de Vereeniging tot verbetering van den gezondheidstoestand te 's-Gravenhage dat bij missive van 20 December 1897, afgedrukt in de Bij lagen van de Handelingen van den Gemeenteraad onder n’. 551 door Burgemeester en Wethouders aan den Gemeenteraad een voorstel tot herziening van het tarief en voorwaarden der leve ring van duinwater is gedaanin hoofdzaak om waterverspilling tegen te gaan; dat zij in het algemeen het nemen van maatregelen tegen waterverspilling ten zeerste toejuicht, omdat de gevolgen van het overmatig gebruik van duinwater, waarvan de prise d’eau in eene beperkte duinoppervlakte is gelegen, bij de sterke toe neming van de bevolking niet genoeg gevreesd kunnen worden dat echter de waterverspilling hoofdzakelijk moet gezocht worden bij het gebruik van kranen voor gevel-, straat-, tuin besproeiingen, enz. en uit den aard der zaak in mindere mate bij het huiselijk gebruik van baden en closets: dat door het nieuw vastgestelde tarief het aantal gebruikers van water voor closets en baden (art. 1 en art. 8) zal worden beperkt, waardoor een der eerste eischen voor de hygiënische inrichting van het woonhuis zal worden geschaad, daar toch de algemeene en gemakkelijke verkrijgbaarstelling van water ook voor baden en closets een groot gezondheidsbelang is en derhalve eer uitgebreid dan verminderd dient te worden; dat ingevolge de voorwaarden van art. 8 in de meeste wo ningen (ook om willekeur te voorkomen), in het vervolg een meter zal dienen te worden aangebracht en dus bij Burgemeester en Wethouders tegen het gebruik van meters, met de tegen woordige betere constructie, geen bezwaar meer bestaathetgeen vroeger wel het geval was;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 241