Bijlage II. ,1 7 iUH de Tweede Kamer der Sluleii-deiieraal. De vereeniging tot verbetering van den Gezondheidstoestand te ’s-Gravenhage neemt de vrijheid Uwe aandacht te vestigen op het adres in het jaar 1893 door de Maatschappij ter Bevor dering der Veeartsenijkunde in Nederland gericht tot Zijne Excellentie den Minister van Binnenlandsche Zaken, voor komende op pag. 165. van het Rapport over de keuring van vee en vleesch, door het Hoofdbestuur dier Maatschappij uit gebracht (naar welk rapport hierbij wordt verwezen). Met het bij dit adres gedane verzoek, dat zoo spoedig mogelijk bij Uwe Vergadering een ontwerp wet tot regeling van de keuring van vee en vleesch mocht worden aanhangig gemaakt, werd sedert door tal van, tot oordeelen in dezen bevoegde, personen en corporation instemming betuigd; maar daaraan werd tot dusverre nog niet voldaan. Onze vereenigingovertuigd van het groote en veelzijdige voordeeldat uit zoodanige regeling zou kunnen voortvloeien ook voor de belangen wier behartiging zij zich heeft ten taak gesteld, meent daarom nog eens met nadruk Uwe Vergadering te moeten wijzen op het gebrekkige en gevaarlijke van den huidigcn toestandwaarbij de aard en de omvang van het toezicht op het in consumptie brengen van vleesch geheel blijven overgelaten aan de daaromtrent door de gemeenteraden te geven voorschriften en meer in het bijzonder op het wenschelijke en noodzakelijke eener wettelijke verplichting voor de besturen der grootere gemeenten, om het slachten van vee uitsluitend te doen plaats hebben in daartoe bestemde en geschikte slacht huizen. 1°. In gemeenten als bij voorbeeld ’s-Gravenhagewaar de slachtplaatsen van bijzondere personen door de geheele ge meente verspreid zijnen dientengevolge op hetzelfde uur op verscheiden ver uiteenliggende plaatsen tal van slachtingen geschieden, levert deze omstandigheid een onoverkomelijk be zwaar op tegen een gestreng, tijdig en doelmatig toezicht door de keurmeesters op het te slachten vee en op het daarvan afkomstige vleesch. 2°. Tegen den invoer van minder waardig of zelfs voor de gezondheid schadelijk vleesch uit andere gemefenten, waar een nog minder afdoend toezicht wordt gehouden kan slechts op

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 243