18 en voor kennisgeving Dr. W. F. Koppeschaar omtrent van het gas, gedurende de maand 28 April. Pag. 56. No. 48. Aangenomen het voorstel tot wijziging van de begrooting van de Gemeentegasfabriek voor 1897. (Bijlage No. 245.) 17 Mei. Pag. 59. No. 9. Ingekomen aangenomen het rapport van de lichtsterkte en het gehalte April. (Bijlage No. 255.) 17 Mei. Pag. 59. No. 11. Gesteld in handen van B. en W. om preadvies, een adres van P. J. van Arkel, met verzoek om kwijtschelding van de betaling van gelden wegens vernieling van eenen gasmeter, tengevolge van eene te zijnen huize plaats gehad hebbende gasontploffing. (Bijlage No. 250). 17 Mei. Pag. 59. No. 22. Aangenomen voor kennisgeving dat door B. en \V. op verzoek eervol ontslag is verleend met ingang van 15 Mei 1898 aan den heer N. W. van Doesburgh als Adjunct-Directeur der Gemeentegasfabriek en dat door hen in zijne plaats als zoodanig benoemd is, de lieer J. Ochsendorf, Adj.-Directeur der Gasfabriek en Hoog- drukwaterleiding te Dordrecht, met ingang van 20 Juni 1898. 17 Mei. Pag. 60. No. 26. Benoemd tot lid der Commissie van bijstand in het beheer van de Gemeentegasfabriek de heer van llattum van Ellewoutsdijk. 17 Mei. Pag. 63. No. 45. Aangenomen het voorstel tot wijziging van de begrooting van de Gemeentegasfabriek voor 1898. (Bij lage No. 272). 7 Juni. Pag. 67. No. 7. Ingekomen en voor kennisgeving aangenomen het rapport van Dr. \V. F. Koppeschaar, omtrent de lichtsterkte en het gehalte van het gas gedurende de maand Mei. (Bijlage No. 318). 7 Juni. Pag. 71. No. 32. Aangenomen het voorstel: a. tot aanstelling van een beambte voor de controle op de aflevering van cokes van de Gemeentegasfabriek in de stadop eene jaarwedde van 750. b. tot opdracht aan H. Jongenburger te Waddinxveen van het vervoer der cokes; c. tot verhuring aan hem van een deel der Ziekenweide langs de Gaslaan nabij den aschstaal. (Bijlage No. 293). 7 Juni. Pag. 71. No. 40. Aangenomen het voorstel tot ver koop op grondrente van 2 stukken grond aan de Van-Marum- straat aan A. van der Heijden. (Bijlage No. 314). 7 Juni Pag 74. No. 49. Aangenomen het voorstel om aan B. en W. een crediet van 5000 te verieenen tot het in stellen van een onderzoek naar de mogelijkheid en uitvoerbaar heid van exploitatie van gemeentewege van eene electrische verlichting en tot het opmaken van een algemeen plan daar voor, met begrooting van kosten. (Bijlage No. 331). 21 Juni. Pag. 76. No. 14. Aangenomen het voorstel tot het

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 251