L kienieenteëigendoninien. werken en inrichtingen- A. EIGENDOMMEN, NIET BESTEMD VOOR DEN PUBLIEREN DIENST. den Wagenaarweg, Sectie 3 cen- Behalve het uitvoeren van de voor het gewoon on derhoud gevorderde werken aan de verschillende ge bouwen met inbegrip van binnen- en buitenverfwerken. werden in den schouwburg onder meer de volgende werkzaamheden verrichthet vernieuwen van goten aan het voorgebouw en aan het decoratiemagazijn van den binnenwand van vuurvasten steen van het verwarmingstoestel en van drie urinoirbakken in het voorgebouwhet vernieuwen en vergrooten van een afdak tot berging van tooneelbenoodigdheden op de binnenplaatshet aanbrengen van een ventilatiekoker ten behoeve van luchtverversching van de kelderruimte onder het Z. W. gedeelte van de zaalhet dicht maken van de roosteropening en van de kleine openingen in het plafond van de zaal tot behoud van hoogere tem peratuur. De huizen aan den Drogersdijk, zoogenaamd Bauschz’n- burg werden afgebroken. Met inbegrip van het gewoon onderhoud (ook van de andere tot deze rubriek behoorende gebouwen) vorderden de werken een uitgaaf van 3,352.06. In het afgeloopen jaar werden door de Gemeente verkocht: aan W. C. F. Bresler twee perceelen bouwterrein in het Nieuwe-Park tusschen het Kanaal naar Scheve- ningen en den Nieuwen-Badhuisweg en gelegen aan den weg in het verlengde van V, ns. 1869 en 1870, te zamen groot 9 aren, 3 tiarenvoor f 9224 aan D. den Otter, W. Breedveld HOOFDSTUK V. aan D. den Otter, W. Breedveld en H H. Clewits zeven perceelen bouwgrond, gelegen aan de geprojecteerde straten in het verlengde van de Gerard- Doustraat, van de Teniersstraat, van de Jan-van-Gojen- straat en van de Van-Miereveltstraat, Sectie A. E, OA

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 25