18 zoo spoedig op hoogte brengen van bet overgenomen terrein werden na publieke aanbesteding uitgevoerd door den aannemer J. J. F. Schijf le ’s Gravenhage voor 8088,99. De schoorsteenschacht van den verbrandingsoven werd gebouwd door de firma Max Ferbeek te Welckenrath voor eene som van 320Met inbegrip dezer werken bedroegen de kosten van het overgenomen terrein ter grootte van 3405 M! 25.440,49. Voorloopig wordt het overgenomen terrein bestemd voor opslag van kolen en materialen. Wanneer eventueel overgegaan zal worden tot bereiding van gecarbureerd watergas zullen de hier voor noodige gebouw en en toestellen hierop eene gunstige plaatsing kunnen verkrijgen. In de stokerijen werden van de ovenblokken A en K het binnenwerk vernieuwd de overige ovens ondergingen alle min of meer belangrijke herstellingen. De mechanische inrichtingen in de nieuwe stokerij voor het trekkenvervoeren en blnsschen van de cokes bleven voortdurend uitmuntend voldoen. De snelheid van de entraineurs de coke systeem de Brouwer werd tot 20 cm. per seconde beperkt, waardoor de afslijting der cokesketting zeer verminderd is. In het aantal der ovens en retorten kwam dit jaar geene verandering. Bij de vermeerdering van het gasverbruik zullen echter binnen korten tijd meerdere ovens noodig zijn. Met de nieuw te bouw’en ovens werd het wenschelijk geacht eene proef te nemen met coze ovens, waarbij de retorten hellend zijn geplaatst. Daar de oude ovens met roostervuren in de oude stokerij zeer onvoordeelig werken, en veel onderhoud vereischen, ligt het in de bedoeling deze ovens eerlang door andere te vervangen waarbij zeer waarschijnlijk het oude stokerijgebouw eene belang rijke verbouwing moet ondergaan. Ook met het oog hierop werd het noodig geacht mogelijk eene proef te nemen met hellende retorten. De raad stond voor den bouw van vijf negen retorts coze- ovens met bijkomende werken een crediet van 90.000 toe. De levering der ovens werd gegund aan de Stettiner Chamotte fabrik act. ges. te Stettin voor 54.000. De fundeeringen met bijbehoorende metselwerken en bestra tingen werden bij publieke besteding gegund aan den aannemer C. van Stuijvenberg te Loosduinen voor 5870. De bliksemafleiders op de fabrieksschoorsteenen en de Direc teurswoning werden voor zoover zij konden worden nagezien in orde bevonden. Voor verbetering der afkoeling van het gas werd een zevende lucht-condensor bijgeplaatsten tevens de leiding voor het ruwe gas uit de nieuwe stokerij in verbinding gebracht met de con densors bij de oude stokerij behoorende. Tevens werden als

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 264