18 nakoelers twee water-condensors systeem Reutter geplaatst. Deze zullen vermoedelijk slechts in de zomermaanden dienst moeten doen. De iucht-condensor werd bij publieke besteding gegund aan de firma Rogier Nerincx Richter te Bergen op Zoon voor 5210. De gasleiding werd geleverd door dezelfde firma voor 2154,84 en opgesteld door G. Wilson. De Reutter condensor werd geleverd door de Berlin-Anhaltische Maschinenbau act. ges. te Berlijn voor 7371 en in eigen beheer opgesteld. Verschillende hoofdleidingen op de fabriek moesten in verband met deze condensors gewijzigd worden. Ook werden de bijpass- leidingen bij de scrubbers der nieuwe fabriekdie tot dusver niet in haar geheel waren uitgevoerdvoltooid. De uitbreiding van de gasberging door de dubbele telesco- peering van gashouder n°. 4, zooals deze reeds in het vorig verslag werd beschrevenkwam dit jaar tot uitvoering. Den lsten Maart werd een aanvang gemaakt met het af breken van den ouden gashouderkloken reeds den lsten September kon de nieuwe gashouder met een inhoud van 32.250 M3 in gebruik worden genomen, waardoor alle vrees voor gasgebrek met de kroningsfeesten werd opgeheven. De nuttige gasberging is hierdoor vergroot tot ruim 74.000 M3. De telescopeering werd uitgevoerd door den heer A. Klönne te Dortmund voor ƒ98.555,61 met inbegrip van meerder werk. De bemaling van de kuip enkele grondwerken en de wijziging der in- en uitlaatleidingen werden in eigen beheer uitgevoerd. Vooral deze laatste, waarbij nieuwe leidingen op 3 a 4 meter onder den grondwaterspiegel door den bodem van de gegoten ijzeren kuip moesten gebracht worden, vereischten veel zorg. Door het grondwater af te pompen met behulp van schelpbron- nenwelke met welwillende medewerking van den heer Stang Directeur der Duinwaterleiding alhier gemaakt waren, is de uitvoering van dit werk zonder stoornis geschied. Voor de werken in eigen beheer uitgevoerd werd 6.620,55 uitgegeven. De verwarming der verschillende gashouders in tijden van vorst, geschiedde tot dusver door verschillende calorifères en enkele staande stoomketels. Daar voor den nieuwen gashouder weder een staande stoomketel bijgeplaatst zoude moeten worden, werd er de voorkeur aan gegeven al deze calorifères en ketels te vervangen door eene centrale stoomverwarming. Hiertoe werden geplaatst in een afzonderlijk daartoe opgetrokken gebouw twee Coruwall-stoomketels ieder van 30 M2. verwarmd oppervlak. Het gebouw werd gemaakt door 0. van Stuijvenberg te Loos- duinen voor 5.502,76, de schoorsteenschacht door de firma Custodis te Dusseldorf voor 658,82, de stoomketels werden

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 265