IS geleverd en gesteld door de Nederlandsche fabriek van werk tuigen en Spoorwegmaterieel te Amsterdam voor f 5.494,20 en de stoomleiding door de machefabriek Reineveld te Delft voor f 2.073,26. Ten einde deze ketels te knnnen stoken met Cokesziftsel werden zij voorzien van vuurhaarden systeem Bryan Donkin met Körtingsche luchtinjectors. De kosten dezer vuurhaard- inrichting bedroegen f 918,45. Op den schoorsteen werd door de firma Horrix alhier een bliksemafleider geplaatst, terwijl ter isolatie der stoom leidingen deze in eigen beheer werden bekleed met asbest compositie. Te zamen bedragen de kosten der inrichting voor centrale stoomverwarmingf 16.253,805. Door de machinefabriek Reineveld werd een reserve carbureer ketel systeem Maxim Clark geleverd. In het administratiegebouw aan de Kazernestraat werd de vroegere commissiekamer voor den administrateur-boekhouder en een ander lokaal tot commissiekamer ingericht. De photo- metrische waarnemingen welke tot dusver in laatstgenoemd lokaal door Dr. Koppeschaar werden verrichtworden voortaan gedaan in zijne woning aan de Atjehstraat. Alle gebouwen en toestellen bevinden zich in goeden staat van onderhoud. Het geheele bedrag der uitbetaalde arbeidsloonen heeft in 1898 bedragen 259.940,15, waaronder aan ziekengelden 4064,35 en aan wachtgeld 116,82. Over 1898 zijn gemiddeld zon- en feestdagen daaronder be grepen 103 baden per dag genomen. (Het personeel aan de fabriek wisselde van 244 personen in den zomer tot 312 in den winter). De gezamenlijke gebouwentoestellen en roerende goederen van de gasfabriek zijn in Juli bij de makelaars D. Hudig&Co. te Rotterdam bij beurspolis en voor den duur van 42 maanden, inge gaan 1 Juli 1898, verzekerd voor een kapitaal van ƒ1.945.500, tegen eene premie van 9 513,50. Gezamenlijk met andere gemeente eigendommen zijn bij de makelaars Marinkelle Co. te Amsterdam bij beurspolis en voor den tijd van zes jaren tegen brandschade verzekerd 1°. het administratiegebouw en de werkplaats in de Kazerne straat voor ƒ24.000,en de in dat gebouw aanwezige inboedel en magazijngoederen voor 37.100,(met ingang van 1 Juli 1897); 2". het hulpbureau te Scheveningen voor 7.000,en de daarin aanwezige inboedel voor f 500,(met ingang van 1 Oc tober 1897) 3°. de werkplaats en het wachtlokaal te Scheveningen voor 3.000,en de daarin aanwezige inboedel en magazijngoederen voor 5.500,— (met ingang van 1 Januari 1898);

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 266