25 ns. 3255, 3256, 3241, 3242, 3257, 3258 en 3244, te zamen groot 45 aren16 centiarentegen eene grond rente van ƒ2935.40 ’sjaars, en een perceel bouw grond, gelegen alsvoren, Sectie A. E, no. 3239, groot 10 aren, 63 centiaren, tegen eene grondrente van f 584.65 ’sjaars; aan de H a a g s c h e B o u w g r o n d - M a a t s c h a p p ij Beek laan een strook grond, ter lengte van ongeveer 52 M. en ter breedte van ongeveer 1 M.gevormd door de gedeeltelijke demping van de sloot langs bet terrein der Gemeentegasfabriek en uitmakende het zuidoostelijke gedeelte van de kadastrale perceelen Sectie IJ, ns. 1114, 1113, 1112 en 1111, voor ƒ258; aan W. J. van Goch een strook grond, ter lengte van ongeveer 23 M. en ter breedte van ongeveer 1 M. gevormd door de gedeeltelijke demping van de even- gemelde sloot en uitmakende het zuidoostelijke gedeelte van de kadastrale perceelen Sectie IJ, ns. 1093,1094, 1095, 1096 en 1097, voor 138; aan Mevrouw J. Ph. Stang geboren van 01- d e n b a r n e v e 1 d genaamd Witte T u 11 i n g h een perceel grondgelegen aan de zuidzijde van den Klat- teweg, Sectie V, no. 1892, groot 1 are, 96 centiaren en grenzende aan het terrein van hare villa Casa Diletta» op den hoek van den Badhuiswegvoor ƒ784 aan de Hollandse he Ijzeren Spoor weg- Maatschappij twee perceelen grond, gelegen nabij de Duinstraat, Sectie M, no. 9524 en Sectie N, no. 3551, te zamen groot 1 are, 9 centiaren, voor ƒ54.50 aan A v a n d e r H e ij d e n een perceel bouwterrein gelegen op den hoek van de Van-Marumstraat en eene geprojecteerde straat in het verlengde van de Hondius- stiaat, Sectie IJ. ns. 1129 en 1130, te zamen groot 6 aren, 59 centiaren, tegen eene grondrente van 395.40 ’sjaars; aan A. J. van der Heijden een perceel bouw terrein gelegen op den hoek van de Van-Marumstraat en de verlengde HondiusstraatSectie V, ns. 1123 en 1131, te zamen groot 2 aren, 88 centiaren, tegen eene grondrente van ƒ172.80 ’sjaars.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 26