18 HOOFDSTUK VI. Pa rl ini I iere verlichting. Het aantal gasverbruikers, waaronder de Gemeentegebouwen heeft op 1 Januari 1898 bedragen 14.697 gasverbruikers op meter met 125.919 meterlichten en 86 verbruikers op abonne ment met 157 lichten. Op 31 December 1898 waren deze cijfers respectievelijk ge klommen tot 15.826 gasverbruikers op meter met 134.926 meter lichten en 88 verbruikers op abonnement met 156 lichten. Er zijn dus bijgekomen 1129 gasverbruikers op meter en 9007 meterlichten en 2 verbruikers op abonnement, totaal 1131 ver bruikers en 9006 lichtenhet aantal lichten op abonnement verminderde met 1 door het veranderen van 2 groepenbranders in gloeilicht. Bovendien zijn nog aanwezig 30 zoogenaamde tusschenmeters met 124 meterlichten, in welke laatste beide getallen in 1898 geen verandering is gekomen. Onder de genoemde cijfers zijn begrepen 19 muntgasmeters met 175 lichten, welke in de gymnastieklokalen, behoorende bij de Gemeentescholen zijn geplaatst. Huur wordt voor deze meters niet in rekening gebracht; het gas over de muntgasmeters afgeleverd wordt met 8 cents per M3 betaald. Voor particulieren werden in 1898 geen muntgas meters verkrijgbaar gesteld. Op verzoek der verbruikers wordt voor sommige abonne- mentlichten, gasgloeilicht toegepast; de kosten van de gas- gloeilichtbranders en die van het onderhoud der gloeilichamen worden door de gasfabriek gedragen. Aan de abounds wordt echter het verbruik van gewone gasvlammen ad 200 liter per uur in rekening gebracht. Op 31 December 1898 bedroeg het aantal perceelen te 's-Gra- venbage 34.772, waarvan 45 pet. aan de gasleiding was aangesloten. Op dien datum telde men op 12,52 inwoners 1 gasverbruiker. Op ultimo 1897 bedroeg dit laatste cijfer 13,28 inwoners. De verlichting bij particulieren eischte dit jaar 15.860.600 tegen 14.829.494 M3 in het vorige jaar. Dit verbruik is dus met 1.031.106 M3 of 6,95 pet. toegenomen. Onder het cijfer voor de verlichting bij particulieren is dat voor industrieele doeleinden begrepen. Op 31 December waren aangesloten 104 gasmotoren, ge zamenlijk met 596| paardekrachten (de grootste gasmotor met 22, de kleinste met J paardekracht)op ultimo December 1897 waren deze cijfers 90 motoren en 5131 paardekrachten. De motoren eischten 520.420 M3 (tegen 462.685 M3 in 1897) zijnde 3,28 pet. van het door particulieren verbruikte gas.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 279