26 Door de Gemeente werden gekocht van de Erven A A. Olierook eene bloemisterij met daarop staand woonhuis, broeikas met verwar mingstoestellen en schuur aan de Af zanderij vaart nabij den Noord-West-Buitensingel, plaatselijk gemerkt no. 254. kadaster Sectie IJ, ns. 137138 en 139, groot 14 aren, 96 centiaren, voor f 11500, en zulks ten behoeve van den bouw van eene Burgerschool; van de weduwe P. Krul geboren C. de Niet eenige huizen en erven staande en gelegen te Scheve- ningen in het z. g. Ranschz’nburgSectie M.,ns. 1516 tot en met 1523, 1540, 1541. 1542 en 3193, te zamen groot 4 aren, 12 centiaren, alsmede de noordoostelijke gedeelten van de perceelen Sectie M, ns 5130, 5131, 5132. 5133. 5317. 5315 en 5310. resp. ter grootte van 35 centiaren, 15 centiaren, 13centiaren, 13centiaren, 12 centiaren9 centiaren en 5 centiarenvoor 12000. en zulks ten behoeve van den aanleg van een weg tusschen de Duinstraat en de Prins-Willemstraat; van A. J. L. Gaillard een gebouw met erf aan de zuidwestzijde van de Achter-Raamstraat, plaatselijk gemerkt no. 6a, Sectie 1, no. 1005. groot 58 centiaren, alsmede een daarvoor gelegen erf, Sectie 1, no. 1116, groot 11 centiaren, voor ƒ3500, en zulks ten dienste van de Openbare Lagere School aan de Achter-Raam straat van A. van der Krolt te Voorburg: 1°. de perceelen grond met opstallengelegen achter de Ambachtsschool tegenover de Nieuwe (laven en aan bet Lamgroen Sectie G, ns. 2340, 1248, 2399 en 2919 alle gedeeltelijk en no. 2920 geheel, te zamen groot 30 aren, 22 centiaren, voor ƒ20851, en zulks ter be stemming tot straat en bouwterrein; 2°. de perceelen grond met opstallen, gelegen als- voren, Sectie G, ns. 2340, 2399, 1248 en 2919 alle gedeeltelijk en no. 1247 en 2918 beide geheel, voor ƒ29160, en zulks voor de stichting van één of twee openbare lagere scholen; van de Algemeene ’s-Gravenhaagsche Bouw- grond-Maatschappij bet perceel grond en water,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 27