27 gelegen nabij de WilhelminastraatSectie Rno 4692, groot 7 aren22 centiarenvoor f 7^20ter bestem ming tot bouwterrein: van de A Ige m ee n e ’s-Graven Haagse he Bon Na grond-Maat schap pij, twee perceelen bouwterrein, gelegen ten zuidoosten van de TheresiastraatSectie R, ns. 4762 en 4772, groot 14 aren, 48 centiaren, voor 14480, en zulks ten behoeve van den bouw van van eene Burgerschool voor lager onderwijs; van A. B. Kers sen, het huis met erf en tuin, staande en gelegen aan de Julïrouw-ldastraat no. 6, Sectie D, no. 1224, groot 1 are, 58 centiaren, voor 11000, en zulks ten behoeve van de uitbreiding van het Centraalstation der Brandweer; van A. Simons de perceelen grond, gelegen nabij den Loosduinscheweg in de TuinderslaanSectie U, ns. 53 en 54, te zamen groot 11 aren, 69 centiaren en onmiddellijk grenzende aan het terrein van den Asch- en Vuilnisstaal, voor 5845; van de Hollandse he Ijzeren Spoor weg- M a a t s c h a p p ij 1°. de kadastrale perceelen der gemeente Voorburg, Sectie F, no. 119, groot 86 centiaren, no. 120, groot 9 aren, 80 centiaren, no. 122, groot 5 aren, 32 cen tiaren, no. 123, groot 99 centiaren en no. 264, groot 7 aren, 84 centiaren; 2°. een gedeelte, ter grootte van 10 aren, 25centi aren in de kadastrale perceelen der gemeente Voor burg, Sectie F, no. 1441 en 1442, alsmede een gedeelte, ter grootte van 7 aren93 centiarenin het kadastrale perceel der gemelde gemeente, Sectie F, no. 1444, voor een gezamenlijken koopprijs van 1483.155 3". een gedeelte, ter grootte van 13 aren in het kadastrale perceel der gemelde gemeente, Sectie F, no. 121, alsmede een gedeelte, ter grootte van 12 aren, 8 centiaren in het kadastrale perceel der gemelde ge meente, Sectie F, no. 1291, voor een koopprijs van 250.80, een en ander ten behoeve van de Laakhaven- werken beoosten den Trekvliet;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 28