19 1364 1220 1201 1313 1584 1541 1424 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 9190 10554 10805 11399 11606 12275 12540 12569 1995 1758 1937 1626 1922 1868 1797 8935 9339 9780 9863 10374 10655 10876 boven 6 jaar en beneden 12 jaar. 10930 11097 11717 11489 12296 12523 12675 Zie Bijlage L. V. M. M. V. Het Openbaar Onderwijs. II. Besluiten betreffende het onderwijs. van dezen genoten onderwijs. Kinderen in deze gemeente op 31 Decemb en genoten dus geen onderwijs. 9585 10198 1< >293 10691 10999 11145 M. V. I 1- De navolgende besluitenbetrekking hebbende op het Lager Onderwijs, zijn in 1898 door den Gemeenteraad genomen: 11 Januari, tot aankoop van grond nabij de Marnixkade voor de stichting van eene burgerschool. 15 Februari, tot verlengen der huur van perceel Nieuwe Schoolstraat n°. 93 ten behoeve van het openbaar lager onderwijs. Idem, tot aankoop van het terrein achter de Ambachtschool tegenover de Nieuwe Haven, gedeeltelijk ten behoeve van schoolbouw. 19 Juli, tot inhuren van het bovenhuis van perceel Rijklof van Goensstraat n° 18/20 tot 30 April 1899 en van het ge- heele perceel tot 30 April 1900 met 2 jaren optie, ten dienste van het openbaar lager onderwijs. 20 December, tot aankoop van grond gelegen in het straten plan der bouwgrondmaatschappij «Zuidwesterkwartier" voor den bouw van eene openbare lagere school. 2. Onderwijzend Personeel. De plaats van Hoofd der school aan de Roggeveenstraat, opengevallen door het overlijden van den heer C. van Swieten, werd vervuld door den heer L de Vriesdaartoe den 15en Maart door den Gemeenteraad benoemd. In eene andere vacature ontstaan door het op 3 Maart aan den heer Straub, op diens verlangen, verleend ontslag als

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 306